CRREM Analýza

K čemu je analýza CRREM?

CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) se obvykle zaměřuje na poskytování doporučení a instrukcí v realitním sektoru, které vedou k přechodu na nízkouhlíkové (bezemisní) hospodářství, které je v souladu s globálními klimatickými cíli. Vlastníkům budov přináší několik významných výhod, zejména v souvislosti s řízením a zmírňováním rizik spojených s emisemi uhlíku a změnou klimatu.

Mezi tyto výhody patří:

Identifikace a řízení rizik: Nástroje CRREM pomáhají vlastníkům budov identifikovat a kvantifikovat rizika spojená s emisemi uhlíku či změnou klimatu. To zahrnuje pochopení potenciálních regulatorních rizik, jako jsou náklady spojené s novými předpisy nebo vyčíslení nákladů na produkci uhlíku. Ale i fyzickými riziky, jako jsou například extrémní povětrnostní či jiné klimatické jevy.

Cesty k dekarbonizaci: CRREM nabízí jasná doporučení a strategie pro snížení emisí CO2 a pomáhá vlastníkům budov sladit se s globálními a národními klimatickými cíli. To může zahrnovat přijetí energeticky účinných technologií, modernizaci stávajících struktur nebo změnu provozních postupů.

Finanční plánování a investiční strategie: Díky pochopení rizik a požadovaných opatření pro dekarbonizaci mohou majitelé budov lépe plánovat své investice a finanční strategie. To zahrnuje informovaná rozhodnutí o modernizaci budov, investicích do obnovitelné energie nebo jiných opatřeních, která snižují emise uhlíku.

Zvýšená tržní hodnota a konkurenceschopnost: Nemovitosti, které jsou proaktivní při snižování emisí uhlíku a zlepšování energetické účinnosti, mohou mít vyšší tržní hodnotu a být atraktivnější pro nájemce a investory, kteří se stále více zajímají o udržitelnost životního prostředí.

Soulad s předpisy a normami: CRREM pomáhá vlastníkům budov udržet si náskok a dodržovat stávající a připravované předpisy týkající se emisí CO2 a udržitelnosti v sektoru nemovitostí.

Snížení provozních nákladů: Implementace opatření na zvýšení energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie může v průběhu času vést k výraznému snížení nákladů na energii.

Společenská odpovědnost a image značky: Sladěním se s pokyny CRREM majitelé budov prokazují závazek k udržitelnosti, což může zlepšit image jejich značky a splnit cíle společenské odpovědnosti společnosti.

Přístup k financování: Budovy, které jsou v souladu se strategiemi CRREM, mohou mít lepší přístup k možnostem financování a mohou těžit z nižších úrokových sazeb nebo lepších úvěrových podmínek.

Ochrana aktiv: Snížením emisí CO2 a zvýšením energetické účinnosti mohou majitelé budov ochránit svá aktiva do budoucna vůči měnícím se požadavkům trhu a potenciálním budoucím předpisům a legislativním požadavkům.

Zvýšená spokojenost a udržení nájemců: Udržitelné budovy často nabízejí lepší kvalitu vnitřního prostředí, což může vést ke zvýšené spokojenosti a udržení nájemců.

CRREM poskytuje komplexní rámec pro vlastníky budov, aby pochopili a řídili rizika spojená s emisemi CO2 a změnou klimatu a zároveň využili příležitostí pro udržitelnost, úspory nákladů a zvýšenou konkurenceschopnost na trhu.

Přesná struktura reportu CRREM se může lišit v závislosti na jejím konkrétním zaměření a cílové skupině. Bývá taktéž součástí ESG reportů.

Pokud máte zájem o vyhotovení analýzy CRREM nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@enerfis.cz či na + 420 222 766 950.