Uhlíková stopa

V dnešní době se v podnikatelské sféře čím dál tím více skloňuje výraz „uhlíková neutralita“ a z dlouhodobého hlediska je v zájmu firem, aby se mu přizpůsobily. Pro tento účel poskytujeme její online monitoring, certifikaci i komplexní analýzu pro všechny typy firem. S tím souvisí i následný návrh opatření, která vám pomohou uhlíkovou stopu zmenšit na požadovanou úroveň či ji vyvážit jinými projekty a dosáhnout tak uhlíkové neutrality.

Hlavní benefity

 • Nižší zátěž vaší společnosti na živností prostředí
 • Pozitivnější vztah mezi společností a zákazníky, součást CSR aktivit
 • Kvalitnější rozhodování o budoucích investicích

Co získáte: Zdravější firmu s nižší zátěží pro životní prostředí a lepší obraz u vašich zákazníků

 Pro koho:

 • Banky, pojišťovny, finanční instituce
 • Výrobní společnosti
 • Retailové řetězce

Uhlíková stopa je ukazatel, pomocí kterého můžete  měřit dopad lidské činnosti na klimatickou změnu planety. Udává se v “ekvivalentu tun CO2” - a to z toho důvodu, že do uhlíkové stopy nespadá pouze CO2, ale i všechny skleníkové plyny (např. metan, NO atp.) - jejichž hmotnost se přepočítá na údaj, který vyjadřuje, kolik CO2 by mělo stejný účinek na klimatickou změnu. 

Stanovení uhlíkové stopy

Uhlíková stopa se primárně dělí do dvou oblastí: 

 • Přímá, tzn. emise skleníkových plynů přímo v důsledku aktivity společnosti (např. při výrobě elektřiny či spalování fosilních paliv).
 • Nepřímá, tzn. emise skleníkových plynů nevznikající přímo v podniku, ale jako následek jeho aktivit ( např. doprava zboží či emise vypuštěné během životního cyklu vyrobeného produktu danou společností.)

Při stanovování uhlíkové stopy se následně rozhoduje, co vše se do výpočtu zahrne. Pro to slouží tzv. Scopes (neboli oblasti) - viz Časté dotazy. Zjednodušeně by se ale dalo říct, že Scope 1 zahrnuje přímé emise, Scope 2 přímé i nepřímé a Scope 3 nepřímé, které ale nespadají do Scope 2.

Po úvodní analýze situace následuje sběr dat. Pokud se jedná o emise z oblasti Scope 1 a 2, jde téměř čistě o energetickou záležitost a pro stanovení uhlíkové stopy je  zapotřebí měření spotřebované energie, pro což slouží např. aplikace Enectiva (která následně i sama vypočte uhlíkovou stopu a přepočte ji např. na člověka či vyrobený produkt). Nicméně záleží na typu firmy, neboť do kategorie Scope 1 a 2 patří mj. i výpary z firemních automobilů či výpary z dopravních prostředků, které zaměstnanec využívá k pracovním účelům (osobní auto po cestě do práce či pracovní cesta letadlem). 

Pro konečný výpočet uhlíkové stopy se používají tzv. emisní faktory, které vyjadřují množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, vztaženého na jednotku daného zdroje skleníkových plynů (např. jednotku energie či jednotku spotřebovaného benzínu či jiného paliva). Finální uhlíkovou stopu je poté možné přerozdělit do zmiňovaných tří oblastí, abyste měli přesné informace, odkud vaše uhlíková stopa pochází, či je např. přepočítat na jednoho zaměstnance či jeden vyrobený produkt.

GHG (Green House Gas) protokol

GHG protokol je světově nejvíc rozšířená metoda počítání skleníkových plynů pro společnosti ze soukromého i veřejného sektoru. Poskytuje nejen způsoby měření emisí, ale i následnou analýzu a postupy pro snižování emisí. 

Uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita je stav, kdy společnost neprodukuje žádné emise skleníkových plynů, či vyprodukované emise “vykoupí” pomocí offsetu, což je de facto postup fungující na principu odpustky - pokud společnost vyprodukuje určité množství  skleníkových plynů, tak na oplátku podpoří či zrealizuje jiný projekt, který emise snižuje (např. projekt na podporu výsadby stromů, či zavedení technologie snižujicí množství skleníkových plynů). Více o uhlíkové neutralitě najdete v našem článku o uhlíkové neutralitě.  

Jsme připraveni vám sestavit na míru šitý plán pro snížení uhlíkové stopy, díky kterému za co nejmenší investici snížíte co nejvíce vyprodukovaných skleníkových plynů a zároveň se tím zásadněji neomezí chod firmy - naopak, mnohá námi implementovaná opatření činí společnost efektivnější a a vytváří kvalitnější pracovní prostředí, což se může odrazit i v jiných certifikacích, jako je např. LEED a BREEAM.

Stanovení uhlíkové stopy dle ISO 14067          

Mezinárodní organizací pro standardizaci vydala nomu ISO 14067, která má za účel specifikovat požadavky a postupy při stanovení uhlíkové stopy, a to včetně emisí způsobených životním cyklem vyrobeného produktu (v případě továrny). 

Norma je považována za nástroj pro kvantifikaci uhlíkové stopy a indikaci, v jakých odvětvích by uhlíková stopa mohla být snížena. Za “funkční jednotku” je v případě ISO 14067 považován buď produkt (v takovém případě se orma soustřeďuje na tzv. life cycle assessment, během kterého se zjišťuje, v jaké životní části produktu - od výroby až po likvidaci, způsobí produkt nejvíce emisí skleníkových plynů a jak by je šlo snížit ) či služba (jako je např. banka). 

Měření uhlíkových emisí dle ISO 14067 má mnoho výhod, mezi hlavní ale patří transparentní kvantifikace a reporting uhlíkových emisí včetně životního cyklu produktu anebo skutečnost, že norma je přirozeně konzistentní i  vůči ostatním mezinárodním normám, jako je např. 14044 (Environmentální management) či 14025 (Environmentální značky a prohlášení).

Časté dotazy

Co jsou přímé a nepřímé zdroje emisí?

Přímé emise vznikají  přímo v důsledku aktivity společnosti (např. při výrobě elektřiny či spalování fosilních paliv). 

Nepřímé emise nevznikají přímo v podniku, ale jako následek jeho aktivit ( např. doprava zboží či emise vypuštěné během životního cyklu vyrobeného produktu danou společností.)

Jaký je rozdíl mezi Scope 1, 2, 3 při stanovení uhlíkové stopy?

Pro přehlednost se uhlíkové emise vyprodukované společností rozdělují do tří základních kategorií souvisejících s její provozem a to na přímé a nepřímé: 

SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod firmu (např. emise z kotlů, firemních automobilů, či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci firmy).

SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo ve firmě, ale jsou důsledkem firemních aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry).

SCOPE 3 − další nepřímé emise (nepovinné položky), které jsou následkem aktivit firmy, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nakupované suroviny, služby, služební cesty, odpady atp.).

K jakému časovému období se vztahuje výpočet uhlíkové stopy?

Obvykle rok.

Jaké podklady jsou potřeba pro stanovení uhlíkové stopy?

Potřebné podklady se liší dle aktivit společnosti, nicméně mezi primární podklady patří data o spotřebě energií, o jejich nákupu, data o aktivitě společnosti (např. informace o počtu firemních vozidel a jejich využívání, v případě továrny informace o produktu a jeho výrobě, informace o zbavování se odpadu atp. - výčet potřebných podkladů proběhne v závislosti na druhu firmy vždy při úvodní analýze).

Jaké jsou zdroje uhlíkové stopy?

 • Spotřebovaná energie - jedná se o největší zdroj uhlíkové stopy. Je však nutno vzít v potaz, jakého je energie původu (zda je vyrobena z obnovitelných, či neobnovitelných zdrojů) 
 • Doprava - konkrétně konkrétní prostředky spalující fosilní paliva
 • Průmysl - jedná o stroje spalující fosilní paliva či CO2, kterou vyprodukuje vyrobený produkt během svého životního cyklu.  Nicméně do uhlíkové stopy se započítávají i emise vypuštěné v důsledku chemických reakcí použitých při výrobě. 
 • Zemědělství a lesnictví - jedná se o  emise z obdělávání půdy a z chování dobytka, nicméně toto odvětví může díky rostlinám i mnoho CO2 spotřebovat, což se výrazně projeví ve finální uhlíkové stopě

Toto jsou jen hlavní zdroje uhlíkové stopy ve světě. Samozřejmě ostatních zdrojů je mnohem víc, a i to je potřeba vzít v potaz při stanovování uhlíkové stopy. 

Pro jaké firmy se oplatí stanovovat uhlíkovou stopu?

Jedná se především o větší firmy, jejichž činnost je komplexní a odehrává se v různých odvětvích (firma vlastní mnoho budov, její zaměstnanci často cestují, firma vyrábí produkt atp.)  a uhlíková stopa není zanedbatelná. Tyto firmy také následně nejvíce těží z benefitů vyplývajících z vypočtené uhlíkové stopy a jejího případného snížení.

Záleží taktéž ale na marketingovém pohledu, kde již velikost nehraje takovou roli. Jsou i malé společnosti, které chtějí být odpovědné svým chováním vůči životními prostředí a my jsme připraveni je v tomto snažení podpořit.

Od čeho se odvíjí cena za stanovení uhlíkové stopy?

Cena se odvíjí primárně od velikosti společnosti a od dostupnosti dat a podkladů potřebných pro výpočet uhlíkové stopy (např. data o spotřebě energií). 

Jak snížit uhlíkovou stopu? 

V závislosti na odvětví se dá uhlíková stopa snížit např. následujícími způsoby: 

Energie: Zpsůobem, jak snížit emise skleníkových plynů vyprodukované spotřebou energií je vypracovat energetický audit a a následná energetická optimalizace.

Doprava: Vedení některých konferencí skrze videokonferenční hovory na místo pracovních cest, umožnění zaměstnancům pracovat z domova (snížení emisí způsobených jejich cestou do práce) či podpora veřejné dopravy v rámci firmy. 

Management: Osvěta zaměstnanců o uhlíkové stopě v rámci firmy či např. změny v interním fungování firmy - jako je například využívání digitálních složek místo papíru.

Nicméně je nutné si uvědomit, že pro každou společnost jsou opatření jiná a je nutn předet provést podrobnou analázu, aby bylo možné navrhnout kvalitní balíček opatření, který je pro firmu výhodný. 

Jaká je současná legislativa ohledně uhlíkové stopy?

 V ČR zatím neexistuje jasně daný závazek ze strany státu, který by firmy tlačil k splňování určitých standardů. Snižování uhlíkové stopy a uhlíková neutralita je zpravidla považováno za morální odpovědnost firem, či jako důsledek tlaku spotřebitelů. Nicméně dle odborníků se v budoucnu stane reporting uhlíkové stopy samozřejmou věcí, jako je např. podání daně z příjmu, a proto je v zájmu firem, aby začaly svou uhlíkovou stopu řešit již nyní. 

V případě zájmu o stanovení uhlíkové stopy či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na dotazy@enerfis.cz či na tel. čísle 222 766 950.