Legislativa spojená s energetickým auditemLegislativa energetický audit

Základní legislativní normou v případě energetického auditu je zákon  č. 406/2000 Sb. V české legislativě je audit definován jako písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Obsah energetického auditu je závazný a definován v §3 vyhlášky č. 480/2012 Sb., která definuje nejen obsah auditu, ale i způsob jeho zpracování a také obsah a způsob zpracování energetického posudku.

Aktuální související normy: zákon č.318/2012 Sb., vyhláška 480/2012. Sb., vyhláška 78/2013 Sb.

Dle § 3 vyhlášky č. 480/2012 Sb. energetický audit obsahuje:
 

  •     titulní list,
  •     identifikační údaje,
  •     popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  •     vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  •     návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
  •     varianty z návrhu jednotlivých opatření,
  •     výběr optimální varianty,
  •     doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
  •     evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
  •     kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Obsahem energetického auditu není průkaz energetické náročnosti budovy, ale pouze posouzení tepelně technických vlastností budov podle §4, odst.3, písm.f) vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Hodnocení se týká budov s roční spotřebou energie vyšší než 700 GJ.

V případě dalších dotazů ohledně energetických auditů nás neváhejte kontaktovatKontaktujte nás