SBToolCZ

Certifikace budov podle standardu SBToolCZ

SBToolCZ je český národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu na mezinárodní konferenci CESB10 v červnu 2010.

Výhody certifikace SBToolCZ:

  • SBToolCZ je aktuálně jediným lokalizovaným nástrojem v ČR
  • Respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry
  • Je veden kompletně v českém jazyce
  • Nižší cena ve srovnání se zahraničními metodikami
  • Data o výstavbě neopouštějí ČR
  • SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody SBTool

Metodika SB Tool CZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií vstupujících do procesu hodnocení se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, aj.) a dle fáze životního cyklu, která je v rámci dané budovy posuzována. SBToolCZ respektuje následující fáze: návrhu, výstavby, uvedení do provozu, provoz budovy. V případě bytových budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí celkem 33 kritérií, u administrativních budov se hodnotí kritérií 39. Struktura kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s principy udržitelné výstavby a výsledné hodnocení má především sloužit pro potřeby a ochranu veřejného zájmu, stejně tak kvalitního vystavěného prostředí.

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin:

  • Environmentální kritéria (životní prostředí)
  • Sociální kritéria (nebo-li také sociálně-kulturní)
  • Ekonomika a management

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií týkajících se lokality budovy, která se sice hodnotí i prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality:

  • Lokalita

Každé kritérium je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí kriteriálních mezí (tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou stupnici, což znamená, že se hodnota indikátoru předmětného kritéria převede na stupnici 0 až +10. Tato stupnice má následující význam:

Interval 0 až 4 – hodnota indikátoru daného kritéria odpovídá stavu obvyklému v ČR nebo splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou definovány) – tento stav lze nazvat standardem
Interval 4 až 6 - hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) kvalitou
Interval 6 až 8 - hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě
Interval 8 až 10 - hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší) kvalitě, v některých případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných technologií), nebo cíleně nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby

Výsledné body ze všech kritérií se následně přenásobí váhami, vážené body jednotlivých kritérií se sečtou a dostane se tak celkový výsledek (opět v rozsahu 0 až 10), jehož hodnota reprezentuje úroveň kvality předmětné budovy.

Máte zájem o certifikaci SBToolCZ?Kontaktujte nás