LCA - posouzení životního cyklu

LCA (Life Cycle Assessment) neboli posuzování životního cyklu je důležitou součástí BREEAM a LEED certifikací, díky které můžete získat body hned v několika kategoriích. Naše společnost nabízí vypracování posudku LCA, který Vám umožní analyzovat celý životní cyklus produktu s ohledem jeho environmentální dopad. 

Co získáte: Získání podkladů pro kredity v rámci BREEAM certifikace a úspornější nemovitost

Každá budova prochází životním cyklem, tj. obdobím od zrodu myšlenky na stavbu přes fázi návrhu a realizaci stavby, její užívání až po likvidaci. Jedna budova může mít několik variant životního cyklu. Které lze v rámci metody LCA porovnávat a vyhodnotit variantu nejšetrnější k životnímu prostředí.

Metoda LCA je široce využívána v oblasti facility managementu. Propojuje environmentální hledisko s ekonomickým. Ekonomickou stránkou se zabývá metoda LCC (Life Cycle Cost), podle které se stanovují náklady životního cyklu stavby. Do celkových nákladů životního cyklu jsou započítávány náklady provozní, náklady administrativní a náklady spojené s technickými parametry. Následující graf ukazuje procentuální vyjádření nákladů životního cyklu budov. Je patrné že náklady na provoz, údržbu a opravy budovy zabírají největší část z celku a poskytují obrovský potenciál k úspoře.

 

Zamyslete se nad hospodárností provozu ve Vaší budově. Zefektivněním způsobu užívání docílíte nejen značných finančních úspor, ale i přispějete ke snížení produkce skleníkových plynů.

 LZC technologie

Pro získaní kreditů v rámci BREEAM certifikace ENE 04 - Low and zero carbon technologies nabízíme našim klientům zpracování všech bodů studie v českém i anglickém jazyce. Použitím LZC technologií nezískáte jen potřebné body pro certifikaci, ale především snížíte emise skleníkových plynů a zabráníte dalšímu znečištění ovzduší.

Co získáte:  Získáte budovu šetrnou k životnímu prostředí i kredity pro BREEAM certifikaci.

Termín nízkouhlíková a bezuhlíková technologie (Low and zero carbon technology) označuje technologie, které emitují pouze malé množství CO2, případně neprodukují čistý oxid uhličitý vůbec. Studie LZC technologií pro BREEAM se skládá z několika částí, za které můžete získat až 2 kredity. Pro získání jednoho kreditu se vypracovává Feasibility study neboli studie proveditelnosti, která zahrnuje například výběr nejvhodnějšího lokálního LZC zdroje energie, studii LCC nebo definování důvodů pro vyloučení ostatních zdrojů energie. Pro získání dvou kreditů je nezbytné vypracovat LCA.

V Enerfis nám záleží na tom, aby Vaše budova vždy splňovala nejpřísnější kritéria udržitelné výstavby. Proto vždy volíme individuální přístup k projektu.

Výpočet denního osvětlení, studie interierové a exterierové osvětlenosti

Cílem studie denního osvětlení je pomocí dynamické simulace zhodnotit projekt (případně navrhnout úpravy) z hlediska tzv. vizuálního komfortu v interiéru. Kromě zajištění tohoto komfortu je možné studie použít jako podklad pro certifikaci BREEAM schématy a získat tak až 6 kreditů v části HEA 01 - Visual comfort.

Co získáte:  Příjemné a kvalitní vnitřní prostředí s dostatečným přístupem denního světla

Dostatek denního světla v interieru budovy pomáhá nejen šetřit energii na osvětlení umělé, zároveň je také velmi důležitý pro psychické a fyzické zdraví. Důležitým faktorem je i možnost dostatečného vizuálního kontaktu s vnějším prostředím, který zamezuje tzv. "kobkovému efektu". To vše za předpokladu, že nebude nijak omezena funkčnost daného prostoru (například oslněním přímým slunečním svitem, odlesky na monitorech PC,...) při veškerých možných kombinacích exterierových podmínek (zatažená obloha, přímé oslunění).

Oslnění či odlesky na monitorech PC, promítacích plochách apod. však může způsobit i nevhodně navržená či špatně rozmístěná soustava umělého osvětlení přímo v budově. Simulační programy samozřejmě pamatují i na tuto problematiku a posouzení umělého osvětlení jsme pro vás schopni taktéž zpracovat.

Do simulace tak vstupuje velké množství vstupních parametrů (namátkou například orientaci budovy vůči světovým stranám, dispozice interiéru budovy, rozmístění pracovních míst, specifikace otvorových výplní, specifikace stínících prvků a jejich regulace, parametry a rozmístění soustavy umělého osvětlení...) díky čemuž je výstup velmi detailním pohledem na světelné podmínky budoucí stavby. Pomocí těchto studií tak lze úpravou projektu zamezit budoucím problémům ještě v projektové fázi, kdy jsou změny nejméně investičně nákladné.

Plán kvality interierového vzduchu

Důležitou složkou komfortního vnitřního mikroklima budovy je i čerstvý škodlivinami nekontaminovaný vzduch. Kromě dobře známého CO2 produkovaného samotnými obyvateli budovy se jedná i o těkavé organické látky (VOC), které se mohou uvolňovat z některých materiálů používaných při výstavbě, či různé exteriérové zdroje znečištění nacházející se poblíž řešené budovy. Tato studie Vám umožní získat až 4 kredity v rámci kapitoly HEA 02 - Indoor air quality při certifikaci schématem BREEAM.

Co získáte:  Komfortní a zdravé vnitřní mikroklima s dostatkem čerstvého vzduchu

Plán kvality vnitřního vzduchu (Indoor air quality plan) je sestavován na základě souboru ověřovacích metod a měření zaměřených především na:

1) Lokalitu výstavby

2) Projekt budovy, především navrženou koncepci větrání a její technologické provedení

3) Analýzu navržených stavebních materiálů z hlediska uvolňování škodlivin po zabudování do konstrukcí

4) Měření koncentrace škodlivin po dokončení výstavby

Výsledkem je zhodnocení projektu, případně návrhy změn s cílem zajistit po výstavbě zdravější a komfortnější vnitřní mikroklima, samozřejmě při snaze nenavyšovat investiční náklady projektu. Po dokončení výstavby je pak pomocí odborných měření doloženo dodržení maximálních limitů škodlivin.

Odtok povrchové vody

Velmi důležitým faktorem při hodnocení enviromentálního dopadu stavby je kromě spotřeby pitné vody v objektu i způsob nakládání s vodou dešťovou. Ta při odvádění přímo do kanalizace při přívalových deštích způsobuje zavodnění kanalizační sítě a či vodních toků a přispívá tak k tvorbě záplav. Z enviromentálního (a také ekonomického) hlediska je tak mnohem příznivější její zásak či ještě lépe retence a následné využití pro zálivku zeleně nebo opětovné využití např. pro splachování WC.

Naše studie Vám pomůže najít vhodné řešení šité na míru Vašemu objektu. Navíc můžete při certifikace schématy BREEAM získat až 5 kreditů v rámci kapitoly POL 03 - Surface water run-off. Při opětovném využití dešťové vody lze získat další kredity v rámci kapitoly WAT 01 - Water consumption. 

Co získáte: Ekologické řešení nakládání s dešťovou vodou

Tato kapitola se skládá ze 3 dílčích částí, ve kterých se posuzují:

1) Riziko záplav (Flood risk) - posouzení lokality stavby ve vazbě na záplavová území a záplavové plány

2) Nakládání s povrchovými vodami (Surface water run off) - posouzení možnosti zásaku/retence dešťové vody a to jak z pohledu objemu zadržitelného při přívalových deštích, tak z hlediska celkového zadržitelného objemu v průběhu celého roku

 3) Zabránění znečištění vodních toků (Minimising water course pollution) - prevence znečištění vodních toků odtokem z provozů s nebezpečnými látkami (pohonné hmoty, oleje, chemikálie,...) 

Tepelný komfort

Příjemné a komfortní prostředí vytváří především teplota adekvátní činnosti, která je v daném prostoru prováděna. Na celkový tepelný komfort však nemá vliv pouze samotná teplota vzduchu, ale i rozvrstvení teploty po výšce místnosti, teplo vysálané konstrukcemi tvořícími daný prostor, rychlost proudění vzduchu a další parametry.

Rozhodnete-li se Vaši budovu certifikovat systémem BREEAM, pomůže Vám naše studie k zisku až 2 kredity v kapitole HEA 03 - Thermal comfort study.

Co získáte: Komfortní pracovní prostředí

Pomocí dynamické simulace lze již v projektové fázi odhalit slabá místa projektu a přizpůsobit tak projekt budovy, jednotlivých technologií a jejich regulace tak, aby se obyvatelé budovy cítili komfortně ve všech jejích částech. Kromě samotné simulace a zhodnocení projektu samozřejmě nabízíme i zpracování návrhů opatření pro odstranění nalezených problémů včetně ověření účinnosti těchto opatření opětovnou simulací.

Strategie podružného měření

Hlavní moto energetického managementu zní "You can´t manage what you don´t measure", tedy co není měřeno, nelze řídit. Základem energetického managementu a předpokladem pro efektivní sledování energetických toků je proto kvalitní měřící systém.

Námi zpracovaný plán podružného měření Vám navíc může při certifikaci BREEAM pomoci získat až 2 kredity v rámci kapitol ENE 02 - Energy monitoring.

Co získáte: Podružné měření jako základ pro energetický management

Pro nově budované ale i stávající objekty zpracováváme projekty měřících systémů s cílem možnosti sledovat spotřebu energií ke koncovému spotřebiteli či technologii. Samozřejmostí je optimalizace návrhu tak, aby daného cíle bylo dosaženo za použití co nejmenšího počtu měřidel a měřící systém tak byl investičně co nejméně náročný. Měřící systémy navrhujeme jak s manuálním, tak plně automatizovaným dálkovým odečtem včetně hardwaru potřebného pro sběr, koncentraci a odeslání dat na Vámi požadovaný server či do našeho systému pro energetický management Enectiva.

Studie biodiverzity

V dnešní výstavbě je stále větší důraz kladen na minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí. V takzvaném šetrném stavitelství však nejde pouze o využívání recyklovaných materiálů a efektivní hospodaření s energiemi. Důležitou součástí je i vazba na okolní prostředí a vliv na okolní faunu a floru.

S pomocí studie biodiverzity od společnosti Enerfis dosáhnete navíc při BREEAM certifikaci až na 7 kreditů v rámci kapitol LE 02 - Ecological value of site and protection of ecological features, LE 04 - Enhancing site ecology, LE 05 - Long term impact on biodiversity.

Co získáte: Budovu šetrnou k životnímu prostředí

Naše studie vždy vychází z celostátních i lokálních strategických dokumentů vytvořených orgány státní zprávy, stejně jako z prohlídky lokality stavby a jejího okolí. Výstupem je zpráva se zhodnocením aktuálního stavu budovy či jejího projektu, návrhy opatření pro zvýšení biodiverzity a jejich benchmarkingem. Dále ke studii dodáváme přehledné plánky, na kterých je vyznačena lokalizace jednotlivých opatření (např. místa vhodná pro umístění budek pro ptáky či netopýry, instalaci hmyzích hotelů apod.)


Zajímáte se o vypracování odborné studie?Kontaktujte nás