Energetický audit v praxi

Máte dotaz ohledně energetického auditu? Napište nám ho.

 

1. Musí se provádět energetický audit i na budovách, které máme v pronájmu a nejsou v našem vlastnictví?

Dle §9 zákona č. 406/2000 Sb. je podnikatel povinen zajistit provedení energetického auditu pro „jím užívané energetické hospodářství“. To znamená, že i když nejste majitelem, tak musíte zpracovat audit i na vámi pouze užívaném energetickém hospodářství.

2. Kdo musí provádět energetický audit?

Dle současné legislativy musí provádět energetický audit:

(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1300000000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1100000000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 2 po sobě jdoucí kalendářní roky. Způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Podnikatel, který nemá povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce výše, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh.

(3) Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavce 1 se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

V případě povinnosti zpracovat energetický audit, je možné ho nahradit implementací normy ISO 50001.

2. Kdy musí dělat energetický audit malá a střední firma?

Pokud se jedná o „malou“ či „střední“ firmu, tak audity mít musí, překračuje-li limity podle druhého odstavce §9 zákona č. 406/2000 Sb.: „Podnikatel, …, je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

3. Je nutné navrhovaná opatření z energetického auditu poté i zavádět?

Samozřejmě, že je to vhodné, nicméně povinnost takovou nemáte. Pokud se rozhodnete nic z navrhovaných opatření neimplementovat, tak se nic neděje. Je dobré se však vždy se zpracovatelem domluvit na tom, aby navrhovaná opatření odpovídala jeho ekonomickým možnostem.

4. Cena energetického auditu?

U ceny záleží na několika faktorech:

1. dostupnost dokumentace k vašemu energetickému hospodářství (stavební dokumentace k budovám, technologiím atp.),

2. rozsáhlost a komplexnost energetického hospodářství na který se audit zpracovává,

3. a rychlost, s jakou je třeba audit vyhotovit.

Ceny energetického auditu se standardně pohybují u průmyslových a výrobních areálů od 60 000 do 300 000 Kč, u bytových domů od 16 000 do 70 000 Kč a u administrativních budov od 35 000 do 90 000 Kč. Pro konkrétní cenovou nabídku neváhejte využít náš kontaktní formulář. Cenu jsme na základě popisu situace schopni sdělit obratem.

5. Jak velké sankce nám hrozí při nesplnění zákonných povinností o energetickém auditu?

Za přestupek lze právnické osobě uložit pokutu do výše 200 000 Kč nebo 5 000 000 Kč podle typu přestupku dle § 12zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

6. Kdy nemusí podnikatel (firma) zpracovat energetický audit?

Podnikatel nemusí zpracovat energetický audit v těchto případech:


a) má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu (ČSN EN ISO 50001),

b) nebo jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.

7. Jak dlouho trvá sestavit plán energetického auditu?

Plán energetického auditu je povinnou součástí samotného auditu. Jedná se o základní dokument ve kterém je ještě před započetím prací na samotném auditu stanoven rozsah a detail auditu. Dokument je vzájemně odsouhlasen mezi dodavatelem a zadavatelem energetického auditu. Doba jeho sestavení se pohybuje v rozmezí jednoho týdne až jednoho měsíce v závislosti na rozsahu energetického hospodářství našeho zákazníka.

Aktualizace proběhla 23. 4. 2021.