Máte dotaz ohledně Energetického auditu? Napište nám ho.

1. Pokud má podnik více odběrných míst (budov), kdy každá budova má celkovou roční spotřebou přesahující 700 GJ, vzniká mu tímto povinnost zpracovat energetický audit?

Odpověď: Jedná-li se o malý a střední podnik, pak povinnost energetického auditu do celkové spotřeby energií 35 000 GJ/rok(dvouletý průměr všech provozů) nenastává, tedy nebude audit žádný. Pro „velký podnik“ při současném znění zákona 406/2000 Sb. k 1.9.2015 a vyhlášky 480/2012 Sb. není stanovena minimální hranice spotřeby energií. Audit má být vyhotoven na veškerá energetická hospodářství (například celé budovy) bez omezení limitu. Je možno zpracovat audit za všechny objekty, neboť forma auditu není legislativně stanovena. Lze však doporučit, aby byl audit vyhotoven tak, aby v případě prodeje, nebo při změně uživatele jednotlivé budovy mohl být dílčí audit předán novému vlastníkovi s minimálními náklady.

 

2. Má-li podnik vetší množství budov, kdy žádná nedosáhne spotřeby 700GJ/rok, ale v součtu přesáhnou 35 000GJ/rok - vzniká v tomto případě povinnost uskutečnit energetický audit? Případně jaký audit? Souhrnný za celý podnik nebo audit po jednotlivých budovách?

Odpověď:  Jedná-li se o malý a střední podnik, pak povinnost auditu pro objekty do spotřeby energií 700 GJ/rok nenastává, tedy nebude audit žádný, i když v součtu všech bude překročen limit spotřeby 35 000GJ/rok (dvouletý průměr). V případě, že se jedná o velký podnik, tak platí pravidla, která uvádíme v otázce výše.

 

3. Podnik splňuje definici velkého podniku. Rozhodoval se mezi ISO 50001 a Energetickým auditem. Následně se rozhodnul pro energetický audit, ale žádná z jeho 250 poboček nepřekročila hodnotu 700GJ/rok a ani v součtu nedosáhl na 35 000 GJ. Musí vůbec dělat nějaký energetický audit?

Odpověď: Pro „velký podnik“ při současném znění zákona 406/2000 Sb. k 1.9.2015 a vyhlášky 480/2012 Sb. není stanovena minimální hranice spotřeby energií. Jelikož dle §9 odst 2) povinnou osobu definuje takto: „Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.“ Audit má být vyhotoven na veškerá energetická hospodářství (například celé budovy) bez omezení limitu.

4. Musí se provádět energetický audit i na budovách, které máme v pronájmu a nejsou v našem vlastnictví?

Odpověď: Dle §9 odst 2) povinnou osobu definuje takto: „Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky".

To znamená, že pokud jste velkým podnikem, tak musíte zpracovat audit i na vámi pouze užívaných energetických hospodářstvích. Pokud jste malým či středním podnikem, tak povinnost vzniká pouze na Vašem vlastním majetku.

5. Kdy musí dělat energetický audit malá a střední firma?

Odpověď: Pokud se jedná o malou či střední firmu, tak audity mít musí, překračuje-li limity. Je to v případě, že v objektech ve svém vlastnictví dosahuje celkové spotřeby energií  35 000 GJ/rok (dvouletý průměr), pak tato firma zpracovává energetický audit pro každý vlastní objekt (budovu resp. energetické hospodářství) se spotřebou nad 700 GJ/rok.

6. Je nutné navrhovaná opatření z energetického auditu poté i zavádět?

Samozřejmě, že je to vhodné, nicméně povinnost takovou nemáte. Pokud se rozhodnete nic z navrhovaných opatření neimplementovat, tak se nic neděje. Je dobré se však vždy se zpracovatelem domluvit na tom, aby navrhovaná opatření odpovídala jeho ekonomickým možnostem.

 7. Cena energetického auditu?

U ceny záleží na několika faktorech:

1. Dostupnost dokumentace k vašemu energetickému hospodářství (stavební dokumentace k budovám, technologiím atp.)

2. Rozsáhlost a komplexnost energetického hospodářství na který se audit zpracovává

3. Rychlost, s jakou je třeba audit vyhotovit

Ceny energetického auditu se standardně pohybují u průmyslových a výrobních areálů od 60 000,- do 300 000,-, u bytových domů od 16 000,- do 70 000,- a u administrativních budov od 35 000,- do 90 000,- Kč. Pro konkrétní cenovou nabídku neváhejte využít náš kontaktní formulář. Cenu jsme na základě popisu situace schopni sdělit obratem.

7. Velký podnik definice. Kdo je velká firma?

Spousta klientů se nás při rozhodování ptá, zda vůbec splňují definici velkého podniku. Ta je uvedena na webu Czechinvestu ve formě dle nás nešťastné: " Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR." Spojka nebo může být v definici chápána více způsoby. Dle přímé konzultace se státní energetickou inspekcí nám bylo sděleno, že velký podnik je takový, který splňuje alespoň jedno z uvedených kritérií. Tzn. že všechny firmy nad 250 zaměstnaců jsou automatický velké, bez ohledu na jejich finanční ukazatele. Nicméně dle MPO s odkazem na definici malé se střední firmy dle Evropské unie je situace odlišná. Za velkou firmu je považována taková, která má více než 250 zaměstnanců, a to vždy bez ohledu na ekonomické ukazatele, což je stejné. Pokud má méně než 250 zaměstnanců, tak poté stačí splnit jedno z kritérií 50 mil. EUR obratu nebo suma roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR.

8. Jak velké sankce nám hrozí při nesplnění zákonných povinností o energetickém auditu?

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), k) nebo l),

b) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo m) bodu 5, nebo 6,

c) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo