Uhlíková stopa

V dnešní době se v podnikatelské sféře čím dál tím více skloňuje výraz „uhlíková neutralita“ a z dlouhodobého hlediska je v zájmu firem, aby se mu přizpůsobily. Pro tento účel poskytujeme její online monitoring, certifikaci i komplexní analýzu pro všechny typy firem. S tím souvisí i následný návrh opatření, která vám pomohou uhlíkovou stopu zmenšit na požadovanou úroveň či ji vyvážit jinými projekty a dosáhnout tak uhlíkové neutrality.

Hlavní benefity

 • Nižší zátěž vaší společnosti na živností prostředí
 • Pozitivnější vztah mezi společností a zákazníky, součást CSR aktivit
 • Kvalitnější rozhodování o budoucích investicích

Co získáte: Zdravější firmu s nižší zátěží pro životní prostředí a lepší obraz u vašich zákazníků

Pro koho:

 • Banky, pojišťovny, finanční instituce
 • Výrobní společnosti
 • Retailové řetězce

Uhlíková stopa je ukazatel, pomocí kterého můžete měřit dopad lidské činnosti na klimatickou změnu planety. Udává se v “ekvivalentu tun CO2” - a to z toho důvodu, že do uhlíkové stopy nespadá pouze CO2, ale i všechny skleníkové plyny (např. metan, NO atp.) - jejichž hmotnost se přepočítá na údaj, který vyjadřuje, kolik CO2 by mělo stejný účinek na klimatickou změnu.

Stanovení uhlíkové stopy

Uhlíková stopa se primárně dělí do dvou oblastí:

 • Přímá, tzn. emise skleníkových plynů přímo v důsledku aktivity společnosti (např. při výrobě elektřiny či spalování fosilních paliv).
 • Nepřímá, tzn. emise skleníkových plynů nevznikající přímo v podniku, ale jako následek jeho aktivit ( např. doprava zboží či emise vypuštěné během životního cyklu vyrobeného produktu danou společností.)

Při stanovování uhlíkové stopy se následně rozhoduje, co vše se do výpočtu zahrne. Pro to slouží tzv. Scopes (neboli oblasti) - viz Časté dotazy. Zjednodušeně by se ale dalo říct, že Scope 1 zahrnuje přímé emise, Scope 2 přímé i nepřímé a Scope 3 nepřímé, které ale nespadají do Scope 2.

Po úvodní analýze situace následuje sběr dat. Pokud se jedná o emise z oblasti Scope 1 a 2, jde téměř čistě o energetickou záležitost a pro stanovení uhlíkové stopy je zapotřebí měření spotřebované energie, pro což slouží např. aplikace Enectiva (která následně i sama vypočte uhlíkovou stopu a přepočte ji např. na člověka či vyrobený produkt). Nicméně záleží na typu firmy, neboť do kategorie Scope 1 a 2 patří mj. i výpary z firemních automobilů či výpary z dopravních prostředků, které zaměstnanec využívá k pracovním účelům (osobní auto po cestě do práce či pracovní cesta letadlem).

Pro konečný výpočet uhlíkové stopy se používají tzv. emisní faktory, které vyjadřují množství vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, vztaženého na jednotku daného zdroje skleníkových plynů (např. jednotku energie či jednotku spotřebovaného benzínu či jiného paliva). Finální uhlíkovou stopu je poté možné přerozdělit do zmiňovaných tří oblastí, abyste měli přesné informace, odkud vaše uhlíková stopa pochází, či je např. přepočítat na jednoho zaměstnance či jeden vyrobený produkt.

GHG (Green House Gas) protokol

GHG protokol je světově nejvíc rozšířená metoda počítání skleníkových plynů pro společnosti ze soukromého i veřejného sektoru. Poskytuje nejen způsoby měření emisí, ale i následnou analýzu a postupy pro snižování emisí.

Uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita je stav, kdy společnost neprodukuje žádné emise skleníkových plynů, či vyprodukované emise “vykoupí” pomocí offsetu, což je de facto postup fungující na principu odpustky - pokud společnost vyprodukuje určité množství skleníkových plynů, tak na oplátku podpoří či zrealizuje jiný projekt, který emise snižuje (např. projekt na podporu výsadby stromů, či zavedení technologie snižující množství skleníkových plynů). Více o uhlíkové neutralitě najdete v našem článku o uhlíkové neutralitě.

Jsme připraveni vám sestavit na míru šitý plán pro snížení uhlíkové stopy, díky kterému za co nejmenší investici snížíte co nejvíce vyprodukovaných skleníkových plynů a zároveň se tím zásadněji neomezí chod firmy - naopak, mnohá námi implementovaná opatření činí společnost efektivnější a a vytváří kvalitnější pracovní prostředí, což se může odrazit i v jiných certifikacích, jako je např. LEED a BREEAM.

Stanovení uhlíkové stopy dle ISO 14067 či ISO 14064

Mezinárodní organizací pro standardizaci zastřešuje normy ISO 14067 a ISO 14064, která mají za účel specifikovat požadavky a postupy při stanovení uhlíkové stopy, a to včetně emisí způsobených životním cyklem vyrobeného produktu v případě uhlíkové stopy produktu.

Normy jsou považovány za nástroj pro kvantifikaci uhlíkové stopy a indikaci, v jakých odvětvích by uhlíková stopa mohla být snížena. Za “funkční jednotku” je v případě ISO 14067 považován buď produkt (v takovém případě se norma soustřeďuje na tzv. life cycle assessment, během kterého se zjišťuje, v jaké životní části produktu - od výroby až po likvidaci, způsobí produkt nejvíce emisí skleníkových plynů a jak by je šlo snížit ) či služba a u ISO 14064 se jedná o uhlíkovou stopu společnosti.

Měření uhlíkových emisí dle ISO 14067 či ISO 14064 má mnoho výhod, mezi hlavní ale patří transparentní kvantifikace a reporting uhlíkových emisí včetně životního cyklu produktu anebo skutečnost, že norma je přirozeně konzistentní i vůči ostatním mezinárodním normám, jako je např. 14044 (Environmentální management) či ISO 14025 (Environmentální značky a prohlášení).

Uhlíková stopa budovy

Pokud potřebujete stanovit uhlíkovou stopu budovy dle ISO 16745, jsme vám taktéž k dispozici.

Naše pojetí uhlíkové stopy je holistické:

 1. Jakožto technologická firma na ní pohlížíme s přesahem do energetického managementu a technologií budov, což je naše hlavní podnikatelská činnost, a tudíž disponujeme i know-how, jak v případě přání klienta uhlíkovou stopu hodnověrně optimalizovat přímo.
 2. V rámci našich SW řešení na sběr, analýzu a reporting dat z budov https://www.enectiva.cz/cs/o-enective/ nabízíme i automatizovaný reporting provozní uhlíkové stopy.
 3. Protože podnikáme v odvětví energetické účinnosti a služeb, musíme mít detailní znalost energeticko-klimatické regulativy a legislativy a to napříč všemi sektory průmyslu a služeb. Díky tomu dokážeme naše výstupy připravit tak, aby klient mohl data o uhlíkové stopě následně používat dle sektorově specifických požadavků reportingu GHG. Typicky například směrem k finančním a bankovním subjektům, pro něž povinnosti dle Směrnice 2019/2088/EU (SFDR) budou nové a tuto zátěž výkaznictví GHG z financovaných projektů budou převádět i na své klienty (product level ESG, principle adverse impacts, atp.)

 

 

V případě zájmu o stanovení uhlíkové stopy či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na dotazy@enerfis.cz či na tel. čísle 222 766 950.