Časté dotazy

Co je uhlíková stopa?

Celková produkce skleníkových plynů, která je způsobena našimi činnostmi. Obvykle vyjádřena v ekvivalentu tun CO2.

Jaké jsou důvody pro stanovení uhlíkové stopy? Proč bychom se jí měli zabývat?

Důvody pro stanovení uhlíkové stopy:

  • Optimalizace nákladů - uhlíková stopa úzce souvisí se spotřebou energií, paliv a materiálů. Její analýzou a následnou optimalizací dokážete snížit náklady právě na tyto položky.

  • Zlepšení životního prostředí - primární účel pro management uhlíkové stopy by mělo vždy zůstat zlepšení našeho životního prostředí.

  • Legislativní požadavky - ze strany legislativy se zvyšuje tlak na velké společnosti ohledně vykazování a snižování uhlíkové stopy. Velmi brzy budou i banky a finační instituce zohledňovat dopad na životní prostředí při poskytování svých úvěrů a výši úrokových sazeb.

  • Odlišení se od konkurence - v součanosti (rok 2020) je téma uhlíkové stopy u společností v našem regionu spíše výjimkou. Pokud se stanete uhlíkově neutrální, tak získáte náskok před svojí konkurencí a potažmo i výhodu při obchodních jednáních se zahraničními partnery.

  • PR a společenská odpovědnost firmy - stále více firem vnímá důležitost chovat se udržitelně a nebojí se své výsledky prezentovat veřejně.

Jaké jsou správné otázky před začátkem certifikace či stanovení uhlíkové stopy?

Pokud jste firma a máte vlastní produkt, je třeba se zeptat, jaký je účel se zabývat uhlíkovou stopou. Jedná se o požadavek do tendru? Jedná se o vlastní motivaci chovat se udržitelně nebo obě možnosti? Je důležitější stanovit uhlíkovou stopu společnosti nebo jen jejich produktů?

Podle následných odpovědí, je možné stanovit rozsah výpočtu samotné uhlíkové stopy. V praxi se setkáváme nejčastěji se stanovením uhlíkové stopy společnosti (Scope 2 a Scope 3) a výpočtu uhlíkové stopy produktu.

Jaké podklady jsou potřeba pro stanovení uhlíkové stopy?

Potřebné podklady se liší dle aktivit společnosti, nicméně mezi primární podklady patří data o spotřebě energií, o jejich nákupu, data o aktivitě společnosti (např. informace o počtu firemních vozidel a jejich využívání, v případě továrny informace o produktu a jeho výrobě, informace o zbavování se odpadu atp. - výčet potřebných podkladů proběhne v závislosti na druhu firmy vždy při úvodní analýze).

Podklady taktéž velmi závisí na zaměření, které si klient vybere. Jedná se o tzv. scopes viz. níže. U scope 3, který je nejpodrobnějším přístupem, si připravte informace i např. množství a druhu odpadů, objem nakupovaného papíru, či způsob dopravy zaměstnanců do práce.

Je třeba rozlišovat mezi stanovením uhlíkové stopy společnosti a nebo uhlíkové stopy produktu či služby. Výše zmíněné podklady se týkají společnosti. V případě produktu si připravte hlavně procesní schéma jeho výroby s vyznačením materiálových a energetických toků. Informace o použitých materiálech a jejich dodavatelích, včetně způsobu jejich dodání na místo výroby.

Co jsou přímé a nepřímé zdroje emisí?

Přímé emise vznikají přímo v důsledku aktivity společnosti (např. při výrobě elektřiny či spalování fosilních paliv).

Nepřímé emise nevznikají přímo v podniku, ale jako následek jeho aktivit ( např. doprava zboží či emise vypuštěné během životního cyklu vyrobeného produktu danou společností.)

Jaký je rozdíl mezi Scope 1, 2, 3 při stanovení uhlíkové stopy?

Pro přehlednost se uhlíkové emise vyprodukované společností rozdělují do tří základních kategorií souvisejících s její provozem a to na přímé a nepřímé:

SCOPE 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod firmu (např. emise z kotlů, firemních automobilů, či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci firmy).

SCOPE 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo ve firmě, ale jsou důsledkem firemních aktivit (např. nákup elektřiny, tepla či páry).

SCOPE 3 − další nepřímé emise (nepovinné položky), které jsou následkem aktivit firmy, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nakupované suroviny, služby, služební cesty, odpady atp.).

K jakému časovému období se vztahuje výpočet uhlíkové stopy?

Obvykle rok, tj. 12 kalendářních měsíců.

Jaké jsou zdroje uhlíkové stopy?

  • Spotřebovaná energie - jedná se o největší zdroj uhlíkové stopy. Je však nutno vzít v potaz, jakého je energie původu (zda je vyrobena z obnovitelných, či neobnovitelných zdrojů)
  • Doprava - konkrétně konkrétní prostředky spalující fosilní paliva
  • Průmysl - jedná o stroje spalující fosilní paliva či CO2, kterou vyprodukuje vyrobený produkt během svého životního cyklu. Nicméně do uhlíkové stopy se započítávají i emise vypuštěné v důsledku chemických reakcí použitých při výrobě.
  • Zemědělství a lesnictví - jedná se o emise z obdělávání půdy a z chování dobytka, nicméně toto odvětví může díky rostlinám i mnoho CO2 spotřebovat, což se výrazně projeví ve finální uhlíkové stopě

Toto jsou jen hlavní zdroje uhlíkové stopy ve světě. Samozřejmě ostatních zdrojů je mnohem víc, a i to je potřeba vzít v potaz při stanovování uhlíkové stopy.

Pro jaké firmy se oplatí stanovovat uhlíkovou stopu?

Jedná se především o větší firmy, jejichž činnost je komplexní a odehrává se v různých odvětvích (firma vlastní mnoho budov, její zaměstnanci často cestují, firma vyrábí produkt atp.) a uhlíková stopa není zanedbatelná. Tyto firmy také následně nejvíce těží z benefitů vyplývajících z vypočtené uhlíkové stopy a jejího případného snížení.

Záleží taktéž ale na marketingovém pohledu, kde již velikost nehraje takovou roli. Jsou i malé společnosti, které chtějí být odpovědné svým chováním vůči životními prostředí a my jsme připraveni je v tomto snažení podpořit.

Od čeho se odvíjí cena za stanovení uhlíkové stopy?

Cena se odvíjí primárně od velikosti společnosti a od dostupnosti dat a podkladů potřebných pro výpočet uhlíkové stopy (např. data o spotřebě energií).

Jak snížit uhlíkovou stopu?

V závislosti na odvětví se dá uhlíková stopa snížit např. následujícími způsoby:

Energie: Způsobem, jak snížit emise skleníkových plynů vyprodukované spotřebou energií je vypracovat energetický audit a a následná energetická optimalizace.

Doprava: Vedení některých konferencí skrze videokonferenční hovory na místo pracovních cest, umožnění zaměstnancům pracovat z domova (snížení emisí způsobených jejich cestou do práce) či podpora veřejné dopravy v rámci firmy.

Management: Osvěta zaměstnanců o uhlíkové stopě v rámci firmy či např. změny v interním fungování firmy - jako je například využívání digitálních složek místo papíru.

Nicméně je nutné si uvědomit, že pro každou společnost jsou opatření jiná a je nutné předem provést podrobnou analýzu, aby bylo možné navrhnout kvalitní balíček opatření, který je pro firmu výhodný.

Jaká je současná legislativa ohledně uhlíkové stopy?

V ČR zatím neexistuje jasně daný závazek ze strany státu, který by firmy tlačil k splňování určitých standardů. Snižování uhlíkové stopy a uhlíková neutralita je zpravidla považováno za morální odpovědnost firem, či jako důsledek tlaku spotřebitelů. Nicméně dle odborníků se v budoucnu stane reporting uhlíkové stopy samozřejmou věcí, jako je např. podání daně z příjmu, a proto je v zájmu firem, aby začaly svou uhlíkovou stopu řešit již nyní.

V případě zájmu o stanovení uhlíkové stopy či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat na dotazy@enerfis.cz či na tel. čísle 222 766 950.