Novinky

 • 31. 5. 2024

  Organica building secures BREEAM Certification with "Excellent" rating

  Enerfis, s.r.o. is proud to announce that the Organica building in Ostrava has earned the BREEAM International New Construction 2016 certification with an "Excellent" rating, with an assessment score of 76.1%. This milestone underscores our dedication to sustainable and energy-efficient building practices. 

  Key project contributors include SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o., CONTERA Management s.r.o., and CONTERA Investment X. s.r.o. The certification reflects a collective dedication to high environmental standards.

 • 12. 1. 2024

  Novinky z energetické legislativy za 4. kvartál roku 2023

  V rámci pravidelného monitoringu energetické legislativy vám přinášíme nejrelevantnější novinky v právním řádu v oblasti energií za čtvrtý kvartál roku 2023:

  • Rozsáhlá a zásadní novela energetického zákona, která zejména zavádí tzv. energetické společenství (téže označované jako energetická komunita), resp. společenství pro obnovitelné zdroje, v rámci kterého si členové společenství mohou sdílet a dodávat mezi sebou či mezi zákazníky vlastní vyrobenou energii. Energetická společenství jsou dle novely určena primárně pro fyzické osoby, menší až střední podniky a od nich odvozené subjekty.
  • Novela vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny - Mění parametry ve vyhlášce o měření elektřiny dochází zejména k navýšení výše instalovaného výkonu z 10 Kw na 50 Kw u některých měření typu B, C1 nebo C2. Dále dochází například k zavedení povinnosti provést náhradní výpočet v případě nefunkčnosti měřidla z údajů za nejvýše 36 předcházejících měsíců.
  • Rovněž byly nově vydány technické normy č. ČSN EN 50160 ed. 4 (33 0122), ČSN EN 62488-2 (33 5010), ČSN EN IEC 60076-25 a ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2.
 • 29. 10. 2023

  LEED v5 na obzoru

  Koncem září představilo USGBC novinky týkající se plánovaného certifikačního schématu LEED v5. V první fázi byl vypuštěn Draft týkající existujících budov (O+M), ale taktéž byly uvolněny první informace týkající se LEED v5 BD+C, který má být uveden v platnost v příštím roce. Hlavním tématem je dekarbonizace budov. Více informací v našem Blogu.

 • 23. 10. 2023

  Novinky z energetické legislativy za 3. kvartál roku 2023

  V rámci pravidelného monitoringu energetické legislativy vám přinášíme nejrelevantnější novinky v právním řádu v oblasti energií za třetí kvartál roku 2023:

  • Nová vyhláška upravující činnost energetických specialistů, která nahrazuje vyhlášku předchozí - tato vyhláška stanovuje pravidla pro výkon činnosti energetického specialisty, tedy upravuje proces získání oprávnění k výkonu této činnosti, stanovuje rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů či upravuje obsah a rozsah odborné zkoušky.
  • Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech - Mění parametry v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 79/2023 Sb., čímž dochází ke změně parametrů, na základě kterých jsou poskytovány zelené bonusy či stanovena referenční výkupní cena.
  • Změna nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny - Mění některé výpočty či rozhodná data pro výpočet ceny elektřiny a kompenzaci za ně.
  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie - Toto rozhodnutí ERÚ se týká výkupních cen a zelených bonusů na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo rekonstruované do 31.12.2021.
 • 11. 7. 2023

  Novinky z energetické legislativy za 2. kvartál roku 2023

  V rámci pravidelného monitoringu energetické legislativy vám přinášíme nejrelevantnější novinky v právním řádu v oblasti energií za druhý kvartál roku 2023:

  • Novela zákona o hospodaření s energií - Novela upravuje zejména působnost orgánů při povolovacím řízení výstavby výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20MW a při změnách způsobů vytápění budov, kdy řízení nyní vedou zejména stavební úřady a ostatní orgány jsou dotčenými orgány.
  • Změna nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny - Mění některé výpočty či rozhodná data pro výpočet ceny elektřiny a kompenzaci za ně.
  • Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu - Vyhláška stanoví opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze.
  • Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW- Vyhláška stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, kdy se jedná zejména o požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy jakož požadavky na provedení kabelového vedení.

   

 • 15. 4. 2023

  Novinky z energetické legislativy za 1. kvartál roku 2023

  V rámci pravidelného monitoringu energetické legislativy vám přinášíme nejrelevantnější novinky v právním řádu v oblasti energií za první kvartál roku 2023:

  • Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny - Nařízení upravuje rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu a způsob výpočtu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci.
  • Novela energetického zákona - Novela umožňuje Ministerstvu financí za mimořádných tržních situací poskytovat zápůjčky nebo úvěry pro řešení mimořádných tržních situací a zároveň zvyšuje hranici výkonu výrobny elektřiny na 50 kW a zakotvuje i zvýšení této hranice u podmínek udělování licence ve vztahu na prokazování odborné způsobilosti.
  • Změna nařízení vlády č. 5/2023 Sb. - Mění se dříve v tomto kvartálu přijaté nařízení 5/2023 Sb. a to zejména co do výpočtu kompenzace pro výrobce elektřiny.
  • Vyhláška o kontrole Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci - Vyhláška novelizuje původní vyhlášku z minulého kvartálu, kdy upravuje získání nadměrného majetkového prospěchu a jeho případné odvedení do státního rozpočtu. Činí tak zejména pro velké podnikatele a seskupení podnikatelů.
 • 16. 1. 2023

  Novinky z energetické legislativy v 2. polovině roku 2022

  V rámci pravidelného monitoringu energetické legislativy vám přinášíme nejrelevantnější novinky v právním řádu v oblasti energií za druhý půlrok roku 2022:

  • Novela energetického zákona - tato novela reflektuje ruskou invazi na Ukrajině, v rámci které byl zaveden systém státních příspěvků na elektřinu, plyn a teplo. Dále pak novela zavedla mimořádný stav nouze a postup spojený s jeho uplatněním v případě výpadků dodávek plynu. 
  • Novela vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích - tato novela zavádí povinnost výrobce elektřiny či obchdoníka s elektřinou (popř. dodavatele tepla za určitých podmínek) poskytovat zákazníkovi bezplatně informaci o vyúčtování, pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno měřící zařízení s dálkovým přenosem údajů. Pokud není instalováno zařízení s dálkovým přenosem údajů, tak poskytuje výrobce/obchodník s elektřinou bezplatně informaci o vyúčtování do 15 dnů od předání údajů provozovatelem distribuční soustavy.
  • Přijetí Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka - Nařízení bylo přijato v návaznosti na extrémní nárůst cen energií a oproti původnímu plánu se nakonec vztahuje i na podnikatele, přičemž se zabývá cenovou politikou v souvislosti s dsitribucí elektřiny a plynu.
  • Přijetí Vyhlášky o zárukách původu energie - tato vyhláška stanovuje pravidla a postup pro registraci vyroben energií v systému operátora trhu, který obratem vydává výrobně záruku původu energie (certifikát prokazující výrobu daného procenta energie z OZE).
 • 7. 10. 2022

  Členství v USGBC

  Již mnoho let jsme se podíleli na projektech zelených budov ať už šlo o certifikace LEED/Well či Breeam. Po členství v BRE jsme se rozhodli stvrdit naše aktivity na poli udržitelného stavitelství taktéž členstvím v USGBC (U.S. Green Building Council). Nejedná se jen o samotné certfikace LEED či Well, ale taktéž o sdílení nápadů z oblasti ekologických a energeticky efektivních staveb mezi ostatní naše projekty.

 • 4. 2. 2022

  NOVÝ environmentální standard BREEAM: objevte verzi 6, platnou od 14. 1. 2022

  S potěšením oznamujeme, že Enerfis je schopen nabídnout novou aktualizovanou verzi certifikace BREEAM s označením BREEAM International New Construction 6. 

  Nově představená verze oproti předchozí verzi BREEAM přináší řadu vylepšení, která mj. zahrnují:

  • Lepší služby nabízené projektům, které usilují o nulovou uhlíkovou stopu.
  • Úprava energetických výstupů podle požadavků EU na daňovou klasifikaci
  • Modifikaci BREEAM poplatků
  • Bezplatné webináře pro hlubší vysvětlení fungování BREEAM verze 6

   

  Další informace naleznete na oficiálních stránkách BREEAM a v našem článku o certifikaci budov BREEAM.

 • 15. 9. 2021

  Snižování spotřeby energií u domů od roku 2022

  Česká republika patří dlouhodobě mezi nejhorší členské státy EU, co se týče požadavků na moderní a úsporné stavebnictví. To si klade za cíl změnit nový vyhláška č.264/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Mezi hlavní změny, které vyhláška přinese patří např. to, že hodnotícím kritériem pro stanovení energetické náročnosti budovy již nebude jen kvalita obálky budovy, ale i spotřeba primární neobnovitelné energie, která nesmí stoupnout nad 75 kWh/m²a.

  Je nutné si však uvědomit, že nová pravidla nutně neznamenají zvýšené náklady na výstavbu domu z důvodu nutnosti nákupu dražších "ekologičtějších" technologií. Bude nutné se pouze důmyslněji zamyslet nad architektonickým návrhem, který má již sám o sobě velký vliv na výslednou energetickou efektivitu. Pokud by totiž architektonický návrh nebyl podrobně promyšlen, bude tento nedostatek nutno kompenzovat nákupem drahých technologií, jako jsou fotovoltaické panely, rekuperace atp. 

  Vzhledem k výše uvedenému je vhodné uvést několik architektonických a technických pravidel, kterými by se měl návrh domu řídit:

  Architektonická pravidla: Souvislosti v daném území, Orientace budovy ke světovým stranám, Optimalizace tvaru, Tepelné zónování dispozice

  • Technická pravidla: Řešení tepelné mostů, Výplně otvorů, Návrh a kvalita obálky budovy, Průvzdušnost obálky, Řízené větrání s rekuperací tepla, Zdroj a distribuce tepla

  Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@enerfis.cz. V případě, že si potřebujete ověřit energetickou náročnost vaší budovy, máte možnost si u nás i nechat vystavit Průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

 • 1. 9. 2021

  BREEAM® FAST TRACK 24 je nově možný pro všechny certifikace BREEAM

  Poté, co BREEAM FAST TRACK 24 zažil velkou vlnu úspěchu při použití u certifikace BREEAM in Use (BIU), rozšířila britská certifikační autorita BRE možnost FAST TRACK 24 na všechny certifikace BREEAM, vč. certifikace BREEAM New Construction, a to vše počínaje 1. zářím. 

  Jak to celé funguje? FAST TRACK 24 Vám zaručuje, že od potvrzení o přijetí vašeho podání (tzv. QA submission) má BRE 24 hodin na to, aby vaše podání ohodnotil (pozn. časový limit pro potvrzení o přijetí podání je taktéž 24 hodin). Tuto službu můžete využít pouze pro jedno konkrétní podání (tzn. pokud bude v podání chyba a vy zašlete opravné podání, budete muset za službu zaplatit znovu). Stejně tak se daný limit 24 hodin vztahuje pouze k ohodnocení konkrétního podání, nikoli na celý certifikační proces.

  Vedle FAST TRACK 24 existuje ještě sesterská služba s názvem "FAST TRACK". Stejně jako FAST TRACK 24 se i tato služba vztahuje na všechny typy certifikací BREEAM, nicméně rozdíl tkví v tom, že se nevztahuje pouze na podání jedno, ale na tři. Časový limit pro feedback je následně určen na 3 dny od potvrzení o přijetí podání, v případě opravného podání (tzv. resubmission) je limit pro feedback 2 dny.

  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že FAST TRACK 24 je pro vás ideální, pokud jste si jistí bezchybností vašeho podání, či pokud vám stačí, že bude v rychlosti vyhodnoceno pouze podání jedno. Na druhou stranu FAST TRACK je ideální v případě, že si přejete relativně rychlé ohodnocení vícero podání u jednoho projektu, která mohou obsahovat potenciální nepřesnosti, vzhledem k tomu, že FAST TRACK počítá i s možností opravného podání.

  Pokud tápete v tom, jak BREEAM funguje, navštivte náš článek Certifikace budov podle standardu BREEAM nebo oficiální stránky BREEAM.

 • 1. 6. 2021

  Nová vyhláška o energetickém auditu

  Již dva měsíce (od 1.4.2021) platí nová vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu. Touto normou se mění struktura a obsah eneregetického auditu. Postupuje dle na počátku stanoveného plánu energetického auditu, který je oboustraně odoushlasen mezi klientem a dodavatelem energetického auditu. Taktéž je zde užší provázanost na ISO 50001.

 • 14. 3. 2021

  Blog: uhlíková stopa a energetický audit

  Snížení uhlíkové stopy je často zmiňované téma. Proto na toto téma najdete na našem blogu články, které vám poradí, jak kompenzovat uhlíkovou stopu a jak vystavět budovy s nejmenší uhlíkovou stopou.

  Třetí článek se věnuje energetickému auditu a nové vyhlášce. Co nás čeká a nejspíš i nemine za změny?

 • 23. 11. 2020

  Jsme partneři Schneider Electric

  Jsme certifikovaným partnerem Schneider Electric. Toto partnerství přináší mnoho výhod z oblasti digitalizace budov a optimalizace spotřeby energií. Inteligentní a zdravé budovy pro 21. století jsou naším společným cílem.

 • 5. 10. 2020

  Jsme tady pro Vás

  V souvislosti druhé vlny koronaviru a vyhlášení nouzového stavu se snažíme o maximální bezpečí našich zaměstnanců i klientů. Proto využíváme v nejvyšší možné míře bezkontaktní komunikaci: e-mail, telefon, sociální sítě. Naši zaměstnanci pracují částečně na home-office, aby byl zajištěn bezproblémový chod projektů. Vzdálená technologická správa budov je pro naše klienty velkou výhodou. V případě jakéhokoli dotazu se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle 222 766 950, nebo na mail info@enerfis.cz

  Děkujeme, že jste s námi.

 • 11. 9. 2020

  Certifikace budov jako odpověď pro cirkulární stavebnictví?

  Vyjádření Vladimíra Svozila z Enerfisu najdeme v článku na téma cirkulární stavebnictví a certifikace budov a jejich vliv na nemovitosti. Článek byl publikován na webu zajimej.se. BREEAM, LEED nebo SBToolCZ jsou certifikace budov, kterým se aktivně věnujeme.

 • 16. 7. 2020

  Vodní štít zabrání nechtěnému úniku vody

  Aplikace Enectiva se rozšiřuje o novou chytrou funkci: vodní štít. Automaticky Vás při úniku vody mailem upozorní a Vy tak můžete včas předejít plýtvání vodou. 

 • 29. 6. 2020

  Konec podpory Internet Explorer

  Stejně jako Microsoft i my ukončujeme podporu zastaralého
  webového prohlížeče Internet Explorer pro aplikaci Enectiva.
  Pokud ještě používáte tento prohlížeč, přejděte prosím co nejdříve na jinou alternativu. Podporujeme Google Chrome, Mozillu Firefox, Microsoft Edge, Safari a další běžně používané prohlížeče.

 • 23. 6. 2020

  Nové vylepšené čidlo CO2

  Čidlo CO2 NL-ECO od společnosti Protronix spolehlivě měří koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu. Hlavními benefity jsou nastavitelný rozsah, praktická indikace SEMAFOR nebo kompatibilita. Nabízíme ho v sekci Hardware na webu Enectivy. Jak funguje a jaké jsou jeho vlastnosti se dozvíte na blogu.

 • 26. 3. 2020

  Novinky v aplikaci Enectiva

  Říká se, že na reportingu je stále co zlepšovat, proto přicházíme hned s několika novinkami. Velmi praktické je nové upozornění na nadměrnou spotřebu které pomůže v reálném čase odhalit plýtvání či havárii. S vytipováním úspor vám pomohou systémy monitorující spotřeby všech médií a přehledný reporting . V Enectivě se propojily světy internetu věcí, měření a regulace a cloudových služeb. Chcete vědět jak?

 • 23. 3. 2020

  Certifikace uhlíkové stopy pro firmy

  Chcete udělat něco víc pro životní prostředí a zároveň marketingově posílit firemní značku? Certifikace uhlíkové stopy je moderní ekologické řešení.

 • 16. 3. 2020

  Opatření COVID-19 v rámci Enerfis

  Vážení klienti a přátelé Enerfis,

  s ohledem na okolnosti a vyhlášení nouzového stavu i karantenních opatření na území ČR a s ohledem na zdraví všech členů našeho týmu, zákazníků, dodavatelů, je omezen provoz naší kanceláře na Praze 5.

  I tak fungujeme dál z našich domovů a dodání rozpracovaných projektů není ohroženo. Co se týče projektů, které se týkají instalačních prací, tak budou posunty na dobu po ukončení nouzového stavu.

  V případě dotazů jsem vám k dispozici na centrálním tel. čisle 222 766 950 případně standardních emailech.

  Pokud možno klidný den,

  Tým Enerfis

 • 12. 2. 2020

  Nová pravidla pro novostavby

  Od začátku roku 2020 musí mít nové rodinné domy téměř nulovou spotřebu energie. Požadavek se vztahuje na všechny novostavby se zastavěnou plochou větší než 50 m2. 

  Další změny lze očekávat od roku 2022. Zjištěte více o nových podmínkách a průkazu energetické bezpečnosti. 

 • 16. 1. 2020

  Přidáváme možnost řízení technologií přímo z aplikace

  Dva roky nazpět jsme přidali možnost ukládat dokumenty a hlídat termíny poviností. Nyní přicházíme s možností řidit technologie vašich buduv on-line z aplikace, odkudkoli na světě. 

  Nové možnosti

  - vzdálené vypínání/zapínání technologií
  - řízení vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení či technologií výroby
  - vypínaní/zapínaní čehokoli online přímo z aplikace
  - úprava nastavení, teplot, ekvitermních křivek
  - sledování poruchových stavů a alarmů pomocí SMS
  - přehledná vizualizace jednotlivých technologií (SCADA)
  - bezpečné internetové připojení v rámci Enectiva VPN
  - držíme si hardwarovou nezávislost

  Připojíte libovolné množství budov

  O řízení technologií se starají kontrolery (PLC), které jsou následně propojeny s jednotlivými budovami přímo v aplikaci Enectiva (nebo jiným typem entity). Každá budova tak může mít jeden či více k sobě napojených řídících automatů ovládající jednotlivé technologie. Takovýto přístup maximalizuje efektivitu při správě.

  Více o nových možnostech měření a regulace je na blogu aplikace Enectiva.

 • 12. 8. 2019

  Enectiva Facility Management má nový web!

  Co vše najdete na novém webu?

  • Všechny potřebné informace o aplikaci & ceník
  • Návod k použití
  • Příklady využití v různých odvětvích
  • Blog ohledně facility managementu jakožto oboru
  • Kontaktní formulář

  Neváhejte a navštivte nové webové stránky na adrese https://www.facility.enectiva.cz/cs/

 • 31. 5. 2019

  Zúčastnili jsme se konference České technologické platformy

  Jakožto loňští ocenění jsme se letos zúčastnili konference České technologické platformy, jež podporuje rozvoj inteligentních sítí udělováním ocenění Czech Technology Platform Smart Grid Award takovým projektům, které přispěly k rozvoji sítí smart grid (inteligentní sítě) v ČR. V rámci konference jsme mluvili o naší platformě Enectiva a v čem spočívá její inovativnost v oblasti energetiky.

 • 28. 5. 2019

  Zúčastnili jsme se konference na téma Povinnosti provozovatele budovy v roce 2019

  29. 5. 2019 jsme se zúčastnili konference na téma: Povinnosti provozovatele budovy v roce 2019. Konference se týkala především novinkám ve správě budov, legislativním změnám a energetickému managementu. Na programu jsme se aktivně účastnili svojí prezentací ohledně aplikace pro online energetický management Enectiva a aplikací pro online správu budov a jejich zařízení Enectiva Facility Management.

 • 22. 5. 2019

  Enerfis bloguje - 10 tipů pro snížení spotřeby vody v rámci měst a obcí

  V poslední době se mnohá česká města a obce potýkají s enormním suchem. Voda se stala cennou surovinou a je třeba tak s ní i zacházet - proto jsme se rozhodli na základě našich zkušeností sestavit seznam 10 tipů, které pomohou městským úřadům snížit spotřebu vody a poradí, jak s vodou správně hospodařit.

  Pro podrobnější informace navštivte náš článek desatero pro snížení spotřeby vody v rámci měst a obcí.

 • 15. 5. 2019

  Novinka v Enectivě - Datové řady

  Datové řady Vám umožní mít ještě detailnější přehled o energetické náročnosti vašich budov. Přesněji zacílit úsporná opatření, lépe detekovat úniky a plýtvání. Ve výsledku pak ušetřit více energií i financí. 

  Princip datových řad je jednoduchý. Do aplikace můžete zadat jakýkoli zdroj dat, např. ze senzorů (CO2, vlhkosti, teploty atp.), v případě výrobního podnikut lze zadávat i počet vyrobených kusů.  Jedná se v podstatě o nástroj na monitoring čehokoliv. Enectiva Vám následně zobrazí danou datovou řadu on-line odkudkoli se přihlásíte. Datovou řadu můžete využít i jako poměrový ukazatel energetické náročnosti  např. spotřeba elektřiny na vyrobený kus, spotřeba voda na počet osob v budově atp. Ve výsledku tak máte ještě lepší přehled o energetické náročnosti své budovy a můžete tomu uzpůsobovat různá opatření.

  Pro podrobnější informace navštivte náš článek o datových řadách, jejich využití a vytváření.

 • 19. 2. 2019

  Enerfis bloguje - senzor CO2

  CO2 může v 3 hodiny uzavřené místnosti stoupnout až na dvojnásobek doporučené hodnoty. To snižuje produktivitu a zvyšuje únavu. Přičemž si lidé často neuvědomí, že v místnosti je přemíra CO2, neboť zvyšování jeho koncentrace je velmi nenápadné. Nicméně stav CO2 je ideální způsob, jak efektivně regulovat nucenou ventilaci bez zbytečných energetických ztrát na přílišném větrání.

  Pro více informací navštivte náš článek o vlivu CO2 na naši produktivitu a jak tomu předejít.

   

 • 13. 11. 2018

  Konference Bezpečný provoz budovy v roce 2019

  13. 11. 2018 se Enerfis zúčastnil konference "Bezpečný provoz budovy v roce 2019 - Povinnosti správce budovy ve světle aktuální legislativy". Konference  pojednávala o způsobech, jak úsporně a efektivně spravovat budovu a jak se zorientovat v revizích technických zařízení. Mimo to jsme se v rámci konference dozvěděli o aktualitách ve světě bezpečnostních a  dohledových systémů. Celá konference byla pod záštitou publikace Manuál provozovatele budovy.

 • 21. 7. 2018

  Enerfis bloguje. Nový článek na téma technický audit budovy.

  Sepsali jsme naše zkušenosti z oblastí technických auditů  (technical due diligence) budov. Naše tipy si můžete přečíst v novém článku na našem blogu zde.

 • 31. 5. 2018

  PODĚBRADY 2018

  Na konci května jsme se zúčastnili odborné akce PODĚBRADY 2018 se zaměřením na aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Jednalo se již o 23. ročník setkání energetiků, které tradičně pořádá společnost EGÚ Praha Engineering, a.s. Celá akce byla členěna na dva hlavní tématické bloky- Elektroenergetika ČR/SR a Metodologie a technická řešení pro elektroenergetiku. Naše firma představila projekt SMART METERING.

 • 7. 2. 2018

  Enectiva získala ocenění za rok 2017

  Česká technologická platforma podporuje rozvoj inteligentních sítí, udělováním ocenění Czech technology platform Smart Grid Award vybraným projektům, které přispívají k rozvoji konceptu smart grid v ČR. Naše platforma pro energetický management - Enectiva se stala jedním ze 6 oceněných projektů. Bylo nám ctí zúčastnit se slavnostího předávání cen, kde jsme potkali i zástupce dalších oceněných projektů společností ENET VŠB, Cryosoft, Dopravní podnik hl.m. Prahy, ČEPS a ŠKODA Auto, s kterými jsme se podělili o naše vize a plány. Věříme, že společně dokážeme koncept Smart Energy i nadále aplikovat a rozšiřovat v praxi.

 • 13. 11. 2017

  Skanska Reality STARTUP Day

  Skanska Reality je rezidenční developer působící na českém trhu již 20 let. Společnot se rozhodla uspořádat ve spolupráci s organizací Digiskills den zajímavých projektů z oblasti chytrých technologií, za kterými stojí malé inovativní firmy. I my jsme přijali pozvání. Cílem této akce bylo propojit management společnosti Skanska Reality s vybranými firmami za účelem budoucí spolupráce. My jsme představili úspěšné projekty z oblasti certifikací Breeam a LEED a taktéž naši cloudovou aplikaci Enectiva pro energetický monitoring, která je nedílnou součástí chytré domácnosti v prémiovém bydlení, jaké svojí bytovou výstavbou přináší i Skanska Reality. 

 • 14. 9. 2017

  Většina firem se rozhodla pro energetický audit

  Dle průzkumu provedeného společností KPMG se většina českých firem rozhodla pro splnění novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií formou energetického auditu. Jedná se o plných 70% respondentů. Pro implementaci ISO 50001 se rozhodlo pouze 11% všech dotazovaných firem z oblasti průmyslu.

  Velmi zajimavým zjištěním je fakt, že firmy, které se rozhodly pro implementaci energetického managementu vidí větší potenciál pro úspory v výrobních technologiích a firmy, které dělaly energetický audit pak čistě u provozu budov.

  Nejvíce firem podle zjištění průzkumu plánuje v následujících letech rekonstrukci osvětlení (22 %), dalších 18 % chystá investice do efektivnějších výrobních technologií, 17 % chce lépe využívat odpadní teplo a 14 % plánuje zateplovat objekty. 12 % firem také chystá zavést automatickou regulaci energetických zařízení a pouze 5,5 % plánuje investovat do vlastních obnovitelných zdrojů energie.

  Odkaz na tiskovou zprávu KPMG zde.

 • 4. 8. 2017

  NEN

  Co se za touto zkratkou skrývá? Národní elektronický nástroj - prostředí pro zadávání veřejných zakázek státní správy (zatím), jehož používání upravuje usnesení Vlády ČR.  Během roku 2018 se stane NEN místem, kde bude možné nalézt většinu veřejných zakázek. Zúčastnili jsme se workshopu "NEN - praktický návod na podání nabídky", který nám značně ulehčil seznamování se s tímto nástrojem a již týden poté se nám podařilo úspšně podat nabídku. 

 • 1. 7. 2017

  SKODA STARTUP DAY

  V červnu jsme se zúčastnili SMART MAINTENANCE startup day, který organizovala společnost Škoda Auto v Mladé Boleslavi za účelem propojení zajímavých startupů s různými firemními odděleními. V rámci ČR a SR jsme byly vybráni jako jedna z asi deseti firem, která se mohla pochlubit svými inovativními produkty a službami. Naši prezentaci o službách v oblasti energetického managementu videlo téměř 100 technických manažerů. S některými jsme navázali spojení během networkingu a věříme, že to byl začátek naší budoucí spolupráce.

 • 2. 2. 2017

  IoT Meetup v Praze

  Enerfis se účastnil zatím největší IoT akce v Praze. Michaela Tallová představila všem účastníkům aplikaci Enectiva a jeji nasazení ve městech a obcích za využití sítě Sigfox. Energetický monitoring a monitoring senzorických dat je jedna ze stěžejních oblatí IoT aplikací. Její čas v ČR však zatím nedozrál.

 • 3. 12. 2016

  Kulatý stůl - Smart City

  Dne 29.11.2016 jsem se účastnili kulatého stolu v prostorech PWC nad tématem "Smart City". Události, kterou pořádala společnost a nakladatelství Sdělovací technika spol. s.r.o., se účastnilo kolem dvaceti profesionálů z oblasti veřejné správy, konzultačních společností a výrobců HW. Největší diskuze se strhla kolem přístupu a samotné implementace projektů Smart Cities.

 • 28. 3. 2016

  Enerfis se účastní konference "Teplárenské dny" v Hradci Králové ve dnech 13.-14.4.2016

  Dne 13.4.2016 nás můžete vidět na konferenci Teplárenské dny v Hradci Králové, kde budeme aktivně podílet na programu s naší přednáškou. Témata se budou týkat energetických úspor v malých a středních podnicích, jelikož úspory energií zajistí konkurenceschopnost českých firem a jejich podnikání.


  Místo konání: Kongresové centrum Nové Adalbertinum, Hradec Králové
  Datum konání: 13. dubna 2016

 • 27. 1. 2016

  Monitoring energií s pomocí Enectiva API

  API (Application Programming Interface) umožňuje Enectivu propojit s ostaními firemními systémy, systémy měření a regulace, případně s vašimi vlastními zařízeními určeným pro sběr energetických dat. Systém energetického managementu se tak stává zcela nezávislý na použitém hardwaru.

  Příklady využití API:
  • Data o spotřebách lze zasílat do aplikace přímo z vašeho aktuální MaR nebo buildining management systému
  • Náklady z faktur za energie jsou zasílány do Enectivy z účetního softwaru a tak je vidíte ihned v energetických statistikách
  • Z firemních ERP systémů lze zasílat data o produkci, tržbách, obsazenosti a ty dále využívat k energetickému benchmarkingu
  • I vlastní meteostanice lze díky API integrovat do Enectivy a zasílat data o teplotách či klimatických informací využitelných v rámci energetického managementu

  Enectiva API zapadá do naší filozofie, kdy chceme, aby Enectiva byla na HW nezávislý systém pro efektivní a cenově dostupný energetický management.

 • 23. 12. 2015

  Krásné Vánoce a hodně štěstí do Nového roku

  Chtěli bychom tímto poděkovat všem za spolupráci v uplynulém roce a zároveň popřát našim zákazníkům, partnerům nebo jen návštěvníkům tohoto webu hodně zdraví a energie v roce 2016. Uplynulý rok se nám podařilo zrealizovat mnoho zajímavých projektů od on-line systémů pro monitoring energií až po implementace ISO 50001 nebo BREEAM či LEED certifikace. Věříme, že i rok 2016 bude profesně neméně zajímavý a na čekající technické výzvy se upřímně těšíme. Tým Enerfis

 • 1. 11. 2015

  Smart City po česku

  V městech a obcích je obrovksý potenciál pro energetické úspory. Zatím se veřejný sektor soustředil maximálně na zateplování a rekonstrukce tepelného hospodářštví, nicméně monitoring energií skýtá velmi efektivní investici do energetických úspor. Více na našem Enectiva blogu v článku Smart City po česku.

 • 12. 9. 2015

  Časté dotazy na energetické audity

  S ohledem na novou legislativu a časté dotazy ze strany zákazníků jsme se rozhodli pro sepsání otázek a odpovědí těch, které se nejvíce opakovaly. Odpovědi na časté dotazy naleznete přímo v nové sekci pod Energetický audit.

 • 20. 6. 2015

  Analýza spotřeb energií v administrativních budovách

  On-line energetický monitoring Enectiva poskystuje mnoho zajímavých informací pro všechny, které zajímá energetická efektivita. Rozhodli jsme se zpracovat report hodnotící základní statistiky spotřeb v administrativních budovách po celé České republice s kterými jsme přišli do styku při naší práci. Pro zhlédnutí stačí kliknout na report spotřeby administrativních budov.

 • 22. 5. 2015

  Jaký vliv má změna času na veřejné osvětlení ?

  Přemýšleli jste někdy o vlivu změny času, tedy přechodu ze zimního na letní, na spotřebu elektrické energie? Díky tomu, že náš systém Enectiva je nasazen na několika místech pro monitoring veřejného osvětlení jsme schopni takovýto dopad vyhodnocovat. Více v novinkách na verejnesvetlo.cz

 • 12. 4. 2015

  Nový web a služby pro obce a města

  Spustili jsem web www.verejnesvetlo.cz, který je zaměřen na problematiku veřejného osvětlení ve městech a obcích.

 • 31. 3. 2015

  Teplárenské dny s účastí Enerfis

  V rámci teplárenských dnů je dne 8.4.2015 pořádána konference "Úspory energií nejen v městech a obcích", které se aktivně účastní i Enerfis se svoji přednáškou. Tímto srdečně zveme všechny naše partnery a zájemce o energetické úspory. Program konference je k nahlédnutí zde.

 • 27. 2. 2015

  Monitoring úsporných opatření

  Enerfis monitoruje a vyhodnocuje úsporné projekty. Pokud provádíte zateplnení, výměnu oken, rekonstrukci osvětlení, můžeme nabídnout náš on-line monitoring energií Enectiva. Díky němu získáte v jakémkoli čase a odkudkoli na světě přehled o tom, kolik a kdy přesně šetříte.

  http://us5.campaign-archive1.com/?u=126da82fced2bdf165ce29cb7&id=52870c80ca&e=%5BUNIQID%5D

 • 28. 12. 2014

  Motivace firem pro zavedení energetického managementu

  Nový článek na našem blogu na téma motivačních faktorů pro zavádění energetického managementu ve firmách. Celý příspěvek ke přečtení zde.

 • 16. 12. 2014

  Nový web pro Enectivu

  Enectiva dostala na zimu zcela nový kabát. Přečtěte si na novém webu kde všude může Enectiva přinášet užitek, jaké má aktuálně vlastnosti, případně zažádejte o zřízení testovacího účtu. Nový web zde.

 • 14. 9. 2014

  Predikce spotřeb energií do roku 2035

  Společnost BP (British Petroleum) vydala svůj pravidelný report v kterém popisuje vývoj energetiky na příští dvě dekády. Více informací na našem Blogu.

 • 20. 7. 2014

  Enerfis na konferenci "Podniková energetika 2014"

  Enerfis se jako přednášející bude účastnit konference "Podniková energetika 2014", která se bude konat jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 30. září 2014.

  Obsahem konference budou témata týkající se ESG (Enterprise Smart Grids), zlepšování energetického managementu a obecně správa energetických podnikových sítí. Enerfis se bude věnovat především oblasti efektivního využití energií v rámci průmyslových areálů a provozů.

 • 10. 7. 2014

  BLOG Enerfis

  Před dvěma dny jsem spustili nový BLOG. Tento prostor chceme využít pro informace z oblastí energetického managementu, energetických auditů, zelených budov a jejich certifikací či zajímavých nových technologií. Prostor je určen pro všechny profesionály, kteří chtějí prezentovat své názory a podělit se s nimi s ostatními. Pokud se chcete stát blogerem, prosím kontaktujte Enerfis.

 • 14. 5. 2014

  70 miliard do stavebnictví

  Až 70 miliard českých korun v příštích pěti letech chce vláda proinvestovat ve stavebnictví. Konkrétně na podporu nízkoenergetického bydlení a renovaci bytového fondu. Informovaly o tom Hospodářské noviny dne 9.5.2014 a dle vyjádření premiéra Sobotky má tento plán, který přinese až 21 000 nových pracovních míst, plnou podporu.

 • 19. 2. 2014

  Enerfis na Aquatherm Praha 2014

  Enerfis se podílí na konferenci Facility management prakticky jenž je součástí veletrhu Aquatherm Praha 2014, pořádaném ve dnech 4.-7.3. 2014 v PVA Letňany. Během 30min přednášky probereme možnosti energetického monitoringu a možnosti úspor, které takovýto monitoring přináší. Celý doprovodný program naleznete na stránkách tzb-info.cz .

 • 17. 2. 2014

  Optimalizace průmyslového areálu

  Pro úspěšnou společnost ZLKL s.r.o., mimo jiné firmu roku 2014 Olomouckého kraje, jsme provedli energetickou optimalizace jejich tří výrobních areálů v Moravičanech a Lošticích. Detailnější forma energetického auditu zaměřena na opatření s návratností do 3 let odhalila potenciál pro úspory ve výši téměř 900 000,- Kč. Více o projektu zde.

 • 10. 1. 2014

  Seminář správa a provoz nemovitosí

  Enerfis se podílí, jako jeden z přednášejích na semináři pořádaného TZB-INFO a IFMA na téma " Správa a provoz nemovitostí, facility manegment v praxi". Enerfis má na starost téme energetického monitoringu a jednoduché správy energetických dat s využítím aplikace Enectiva.

 • 10. 12. 2013

  Energetické modely pro certifikace budov

  Pro nový developerský projekt J&T jsme realizovali energetickou simulaci pro tři plánované administrativní budovy. Budovy budou certifikovány ve schématu LEED Core&Shell a pro klienta jsme zpracovali i kompletní podklady pro precertifikaci.

 • 1. 10. 2013

  Energie pro budoucnost

  Enerfis je partnerem 10.ročníku odborné konference "Energie pro budoucnost", která je pořádána jako doprovodný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

 • 2. 9. 2013

  Certifikace ve standardu SBToolCZ - nová služba spol. Enerfis

  Vzhledem ke zvýšenému zájmu našich zákazníků jsme zavedli novou službu Certifikace budov - certifikace dle českého standardu SBToolCZ.

 • 4. 8. 2013

  Pozvánka na veřejný kurz

  Společnost DEKRA Certification s.r.o. ve spojení s Energetickou agenturou a Enerfis s.r.o. si všechny zájemce dovoluje pozvat na veřejný kurz: Energetická náročnost budov / Energetický management.

 • 26. 7. 2013

  Nová Zelená Úsporám

  Od 12.8.2013 bude možno podávat žádosti o dotaci z programu "Nová zelená úsporám". Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. V případě zájmu o zpracování žádosti kontaktujte obchod@enerfis.cz případně +420 222 766 950

 • 13. 4. 2013

  Nová stránka s referencemi

  V Enerfis víme, že nejvyšší kvalita a spolehlivost při realizaci projektů je to hlavní, co naši klienti požadují. Z těchto důvodů jsme pro vás upravili stránku Reference a přidali do ní spoustu zajímavých informací o našich proběhlých projektech. 

 • 13. 2. 2013

  PENB vs. laik aneb co mi jako laikovi přinese?

  PENB je vlastně způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Je pravdou, že PENB Vám neřekne, kolik bude na konci roku na Vaší faktuře za energie. Stejně tak Vám ale prodejce automobilu nepoví, jakou spotřebu bude mít automobil, až s ním začnete jezdit právě Vy.

 • 19. 12. 2012

  Breeam certifikace v 7 administrativních budovách

  Ve druhé polovině roku 2012 se naše společnost spolupodílela na certifikaci celkem šesti arcnitektonicky velmi osobitých a z pohledu nájemníků velmi lukrativních administrativních budov. Certifikace probíhala ve standardu Breeam a naším úkolem bylo posoudit aktuální stav budov z hlediska biodiverzity a navrhnout takové úpravy, které biodiverzitu jednotlivých budov posílí. Podrobnější popis těchto projektů najdete zde.

 • 12. 12. 2012

  Energetická studie bytového domu v pražském Hládkově

  Naším zákazníkem v tomto projektu byl majitel bytového domu v pražském Hládkově. Majitel před nedávnou dobou převzal tento objekt do vlastnictví a správy, projekt byl proto zaměřen na zmapování aktuálního stavu objektu z hlediska energetiky, nalezení problémů, které mají na energetickou bilanci objektu zásadní vliv, navržení variant řešení těchto problémů a pomocí energeticko-ekonomické optimalizace jednotlivých opatření určit prioritu jejich zavedení. Více zde.

 • 2. 12. 2012

  Sběr dat ze 106 měřidel na budovách 2N

  Měření je základem úspěšného energetického managementu. Náš tým realizoval projekt sběru dat ze 106 měřidel do systému Enectiva. Zákazník 2N s.r.o., který spravuje tři administrativní nemovistosti o celkové ploše 10 000m2, tak získal nástroj jak mít veškeré energie jednoduše pod kontrolou. Více zde.

 • 20. 7. 2012

  Softwarové řešení Enectiva vyvinuté naší společností v časopise Facility manager

  Tento měsíc vyšlo nové číslo časopisu Facility manager, ve kterém najdete na straně 16 článek "Energetický management jako přidaná hodnota pro nájemníky" pojednávající o námi vyvinutém softwaru Enectiva. Článek si lze přečíst v internetovém vydání časopisu na následujícím odkazu.

  http://www.floowie.com/cs/nahled/11731312224ff173eec3d6e#/strana/16/

 • 10. 6. 2012

  Spuštěn nový web

  Spustili jsme nový web a vy můžete být přitom - je plný informací!

  Enerfis spustil k dnešnímu dni svoje nové webové stránky. Doufáme, že se budou líbit jak našim zákazníkům, tak i všem návštěvníkům.

 • 23. 3. 2012

  Enerfis součástí Breeam certifikace

  Enerfis se stal součástí recertifikace pražškého hotelu Mosaic House ve standardu Breeam. Naše část v projektu spočívala v sestavení plánu na zvýšení biodiverzity a návrhu vhodných opatření pro podporu jak fauny, tak flóry.

 • 15. 3. 2012

  Odborná měření v areálu Libertas

  Tým Enerfis provedl termovizní měření, dále měření vlhkosti a teploty v administrativním komplexu společnosti Libertas a.s. To vše s cílem najít úspory ve vytápění a vytipovat vhodné investice do obálky budovy.