Energetický audit

Pokud patříte mezi správce veřejné budovy, potom máte povinnost vyhotovit energetický audit. Může jej zpracovat pouze autorizovaný auditor, tzv. energetický specialista, zapsaný v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR). Energetický audit je z pohledu státu základním nástrojem pro posouzení energetického hospodářství a odhalení možností energetických úspor.

Od 25. 1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela upravuje definici „velkého podnikatele“, pro kterého vyplývá povinnost nechat si zpracovat energetický audit.  „Velká společnost“ je taková firma, která má více než 250 zaměstnanců, roční obrat větší než 1,3 mld. Kč, nebo její bilanční suma roční rozvahy přesahuje 1,1 mld. Kč. Za určitých okolností má povinnost zpracovat energetický audit i menší firma. Více se dočtete v častých dotazech

Mezi důvody pro zpracování energetického auditu zejména patří:

Energetický audit

 • zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství
 • nalezení potenciálu pro energetické úspory
 • návrh konkrétních úsporných opatření a jejich ekonomické zhodnocení
 • získání dotace z dotačních struktur ministerstev ČR či Evropské unie
 • splnění povinnosti plynoucí ze zákona o hospodaření energií

Cena energetického auditu se odvíjí vždy od rozsahu a složitosti jednotlivých auditovaných technologií. Pohybuje se od 25 000 Kč pro budovu či objekt až po 200 000 Kč za audit v komplexních výrobních areálech s mnoha technologiemi. Konkrétní cenovou nabídku jsme schopni zaslat obratem. Stačí popsat vaši situaci a zaslat informace na obchod@enerfis.cz, nebo využít náš kontaktní formulář.

Energetický audit se často zpracovává v rámci zájmu o dotace z některých veřejných programů nebo evropských strukturálních fondů. Jedná se o dotační projekty vypsané Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo specializovanými organizacemi spadajícími pod jednotlivá ministerstva jako je Agentura pro podnikání a inovace a programy Úspory energie.

Hlavní benefity

 • Splnění zákonných požadavků
 • Návrhy úsporných opatření
 • Podklad pro dotaci
 • Zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství

Co získáte: Přehled o energetickém hospodářství + návrhy úsporných opatření

Pro koho:

 • Majitelé nemovitosti
 • Property Management
 • Facility Management
 • Státní správa
 • Podniky a firmy s vlastními areály

Rozsah energetického auditu je definován ve vyhlášce 480/2012 Sb. Energetický audit je soubor činností prováděných pod kontrolou certifikovaného auditora, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech  využívání energií v budovách a úrovni energetického hospodářství. Výstupem každého energetického auditu je soupis navrhovaných opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti auditovaného objektu.

Zadavatel získá přehledné údaje o vhodných variantách energeticky úsporných opatření, ze kterých audit jednoznačně doporučí tu nejvýhodnější. Díky auditu se velmi usnadní rozhodovaní o budoucích investicích. Stejně tak získáte pohled na současné fungování vaší nemovitosti a energetického hospodářství v ní.

Součástí energetického auditu jsou následující informace:

 1. Identifikační údaje
 2. Zhodnocení výchozího stavu
 3. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 4. Ekonomické vyhodnocení
 5. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 6. Doporučená nejvýhodnější varianta investice

Energetický audit se vyplatí realizovat vždy, když chcete snížit spotřebu energií.  Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 480/2012 Sb. uvádí i situace, kdy je to povinnost. Jedná se o následující případy:

 1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který naplňuje tuto definici alespoň 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.
 2. Podnikatel je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.
 3.  Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Virtuální energetický audit

Jedná se o formu energetického auditu, která je prováděna na základě analytických metod aplikovaných na spotřeby energií. Tato forma auditu je velmi efektivní, ale jeho výstup nelze použít pro dotační žádosti ani jako náhrada klasického energetického auditu v případech, ve kterých to vyžaduje platná legislativa.

Virtuální energetický audit je variantou vhodnou pro firmy či organizace, které chtějí rychle získat rychle návrhy vhodných úsporných opatření s krátkou dobou návratnosti. Pro analýzu jsou využívána data o spotřebách, data o počasí v dané lokalitě, tepelně technické parametry konstrukcí a celkový stav nemovitosti. Neméně důležitou součástí Virtuálního Energetického Auditu je benchmarking neboli porovnávání s podobnými nemovitostmi. Díky energetickým datům sbíraných v aplikaci Enectiva můžeme zákazníkům nabídnout pohled na jejich energetická data z pohledu ostatních nemovitostí a odhalit tak další prostor pro úspory. Dokážeme stanovit limity kam se lze v efektivitě využívání energií posunout.

Virtuální Energetický Audit je moderní metodou, jak optimalizovat energetické hospodářství, jejíž hlavní výhodou je rychlost a nízká cena. Ta se pohybuje od 4 900 Kč bez DPH a odvíjí se od množství zpracovávaných dat.

V rámci auditů energií nabízíme i mnoho doplňkových služeb, které zvyšují přidanou hodnotu samotného energetického auditu a dokážou odhalit další možné úspory. Mezi tyto služby patří použití analyzátoru elektrické sítě, měření termovizní kamerou, měření teploty, vlhkosti, množství CO2, případně intenzity osvětlení. Veškerá měření nabízíme ve formě dataloggerů.

Stejně tak nabízíme klientům on-line monitoring úsporných opatření, která jsou realizována na základě našich energetických auditů či optimalizačních studií. Monitoring zajištujeme aplikací Enectiva, která umožňuje sledovat spotřebu energií a vody. To umožňuje monitorovat efektivitu aplikovaných úsporných opatření. Aplikace Enectiva respektuje zásady energetického managementu dle ISO 50001.

Zaujala Vás možnost zpracování energetického auditu? Kontaktujte nás