Matice energetického managementu

Matice energetického managementu je nástroj pro rychlé odhalení slabých a silných míst v sedmi oblastech Vašeho energetického managementu.

Co získáte:  Přehled o úspěšnosti Vašeho energetického managementu.

Společnosti často považují své výdaje na energie za fixní. Avšak správným přístupem k energetickému managementu (EM) je možné tyto náklady snížit a uspořit tak peníze. Pojmem energetický management označujeme soubor řídících, kontrolních, akčních činností a procesů, které mají za úkol monitorovat, vyhodnocovat a účinně řídit toky energií společností s cílem snížit výdaje za energie. Pro kontrolu úspěšnosti energetického managementu se používá jednoduché matice, kde jen vyznačíte na každém řádku místo, jež odpovídá současnému stavu a během pár vteřin máte přehled jak o slabinách, tak i o silných místech ve Vašem programu energetického managementu.

 

Bez opatření

Částečný management

Plně pokrytý energetický management

Energetická politika Bez energetické politiky

Energetická politika podporována středním vedením

Formální politika energetického managmentu

Sběr dat, mapování, analýzy Informace na základě fakturace

Odečty z hlavních a podružných měřičů, interní audity

Automatický sběr veškerých dat, analýzy, audity, benchmarking

Stanovení cílů Nestanoveny žádné cíle Pouze namátkově stanovené cíle

Přesně specifikované a kvantifikované cíle

Vytvoření akčního plánu

Nestanovený akční plán, bez

finanční podpory

Cíle stanoveny pro některé úrovně, jako příležitost pro zlepšení

Komplexní plán s jasně stanovenými cíli, veškerá finanční podpora

Implementace akčního plánu Žádné kroky

Zaměstnanci byli seznámeni s plánem

Provedena veškerá opatření pro naplnění plánu, motivace zaměstnanců, informovanost

Hodnocení výsledků Bez hodnocení Srovnání s minulými roky

Porovnání s výsledků s předpokládaným cílem

Uznání úspěchu Žádné Uznání úspěšného projektu Ocenění jednotlivců, týmů a oddělen

Zaujala Vás matice energetického managementu?Kontaktujte nás