ISO 50001

ISO 50001 je norma, která poskytuje ucelený nástroj pro efektivní energetický management. Výhodou je mezinárodní pojetí, na kterém se podílí desítky zemí z celého světa.  Norma nekončí u okamžité úspory energií a její síla tkví v udržitelnosti energetického managementu. Dokument nahrazuje EN 16001:2009. Jednou z nezbytných součástí je kompatibilita s ostatními normami, zejména pak ISO 9001 a ISO 14001. V současné době se stává energetický management a celkový tlak na snižování energetické náročnosti nezbytnou součástí všech dobře hospodařících firem a ISO 50001 je jedním z nástrojů, kterým lze této efektivity dosáhnout.

Na zavádění standardu ISO 50001 spolupracujeme se společnosti Dekra Certification s.r.o., která má s implementací předpisů ISO více než 20 leté zkušenosti.

Hlavní benefity

  • Cílená optimalizace energetického hospodářství
  • Komplexní řešení problému
  • Individuální přístup k problematice energetického managementu podle zřejmé osnovy

Pro koho:

  • Vrcholové vedení organizací
  • Výrobce úsporných produktů
  • Sektor služeb zabývající se snižováním energií
  • Energetické auditory

Čím se zabývá mezinárodní norma:

Vztahem vrcholového vedení k politice energetického managementu (EnMS)- vytváření struktury organizace, vyjadřováním podpory pro zlepšení EnMS a zajištěním jeho správné funkce

Energetickou politikou- závazky společnosti pro plnění EnMS, návaznost na ostatní dokumenty, srozumitelnost a správnost informací, přezkoumávání politiky

Energetickým plánováním- určuje výchozí stav, analyzování současných spotřeb a jejich předvídáním pro správný směr dalšího jednání, právní požadavky, identifikace významných bodů (EnPI) s potenciálem pro jejich optimalizaci

Zaváděním a provozem- informace o závažnosti procesu snižování energií, určování zodpovědnosti za plnění EnMS, výcvik pracovníku pro správné plnění k dosahování cílů organizace, určování typu komunikace, zajištění požadované dokumentace a archivace dat, návrh a nakupování prostředků ke snižování spotřeb

Kontrolou managementu- energetické audity pro ověření dosahování cílů EnMS, monitorování a měření, analýza výsledků, shoda s právními požadavky, případně napravování zjištěných nedostatků

Posledním bodem je přezkoumání celého systému managementu- přezkoumají se veškeré body a celým management se podle toho přizpůsobí a vydá stanovisko k dalšímu jednání

 

 

 

Certifikaci dle ISO 50001 je možno aplikovat na jakoukoli organizaci. Může se jednat o firmy různých velikostí, ale i školská zařízení, města či obce, nemocnice atp.