Energetická studie bytového domu v pražském Hládkově

Náš zákazník

Naším zákazníkem v tomto projektu byl majitel bytového domu v pražském Hládkově. Majitel před nedávnou dobou převzal tento objekt do vlastnictví a projekt byl proto zaměřen na zmapování aktuálního stavu objektu z hlediska energetiky. Tj. nalezení problémů, které mají na energetickou bilanci objektu zásadní vliv, navržení variant řešení těchto problémů a pomocí energeticko-ekonomické optimalizace jednotlivých opatření určit prioritu jejich zavedení.

Zadání a cíle projektu

  • Výpočet tepelných ztrát a energetické náročnosti aktuálního stavu budovy
  • Posouzení výkonu kotelny vzhledem k aktuálním tepelným ztrátám
  • Návrhy opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a jejich energeticko-ekonomické posouzení
  • Posouzení variant řešení přípravy TV v objektu
  • Návrh koncepce řešení centrální přípravy TV s využitím stávajícího výkonu kotelny
  • Kompletní pasport otopné soustavy v objektu
  • Návrhy opatření pro vylepšení funkčnosti systému vytápění včetně opatření vedoucích k odstranění zjištěných závad
  • Termovizní měření obálky budovy a potenciálních problémových míst v interiéru

Výsledky

Sestavením matematického modelu budovy byly vypočteny tepelné ztráty budovy, které se ukázaly být výrazně nižší, než instalovaný výkon kotelny. Díky tomu mohla být navržena nová koncepce centrální přípravy TV, kde pro ohřev byl použit právě tento přebytečný výkon.

Křivka tepla

Pomocí dalších 8 matematických modelů byl vypočten vliv navržených úsporných opatření na energetickou náročnost objektu. Opatření byla navržena variantně (například zateplení objektu ve 3 variantách, výměna oken v celém objektu, výměna oken pouze v bytech, zateplení pomocí tepelně izolační omítky apod.)

Náš tým zmapoval kompletně celou otopnou soustavu v objektu od kotlů až po otopná tělesa. Zákazník tedy získal kompletní dokumentaci otopné soustavy (půdorysy, řezy, výkres zapojení kotelny, technickou zprávu s podrobným popisem všech instalovaných regulačních prvků atd.) včetně návrhu rozšíření otopné soustavy do prostor, které nyní nejsou vytápěny, ale v blízké budoucnosti budou rekonstruovány a převedeny z půdních prostor na další bytovou jednotku.

Kotelna

Zjištěné závady (například špatné umístění čidla ekvitermní regulace) byly detailně popsány v dodané energetické studii včetně podrobného popisu kroků vedoucích k odstranění těchto závad.

Termovize hládkov

Pomocí termovizního měření objektu získal zákazník komplexní přehled o únicích tepla jednotlivými částmi obálky budovy.