Průmyslové areály ZLKL s.r.o.

Náš zákazník

Naším klientem v tomto projektu byla strojírenská společnost ZLKL s.r.o., která se v roce 2012 umístila na 3. místě a v roce 2013 na 1. místě v soutěži Firma roku Olomouckého kraje. Zároveň vyhrála ocenění Odpovědná firma roku Olomouckého kraje 2013. I tak společnost ZLKL hledá další možnosti, jak zefektivnit své provozy a proto se rozhodla využít našich služeb v oblasti energetického poradenství s ohledem na vyhledání potenciálu energetických úspor.

Společnost provozuje celkem 4 výrobní areály, které jsou vybavené různými výrobními technologiemi (kovoobrábění, prášková lakovna, 3D měření atp.), dále se jedná o administrativní provozy, kanceláře vývoje, kanceláře kontroly kvality, ale i firemní školka. Naším úkolem bylo provést cílený energetický audit s akcentem na opatření s návratností do 5 let. Postupně došlo k zmapování všech areálů a následně k vytipování vhodných energeticky úsporných opatření s celkově vyčíslenou sumou 943 000 Kč/rok potenciálních úspor.

 

Zadání a cíle projektu

  • Nálezní a realizace úspor v oblastech managementu
  • Nastavení procesů energetického managementu
  • Optimalizace nákupu jednotlivých vstupních energií (plyn, elektřina)
  • Nalezení a realizace úsporných opatření ve výrobních technologiích a TZB

Výsledky

Všechny topné soustavy jednotlivých objektů či jejich částí se ukázaly být z hlediska regulace velmi neefektivní. Navrženy proto byly úpravy jednotlivých topných systémů s cílem zajistit možnost efektivnější ekvitermní regulace.

Pomocí tzv. matice energetického managementu vycházející z metodiky ISO 50001 byl zhodnocen aktuální stav energetického managementu jak z pohledu vedení společnosti, tak z pohledu odpovědných pracovníků samotné výroby. Výsledkem tak bylo zhodnocení energetického managementu napříč celou strukturou společnosti, na jehož základě byly následně doporučeny konkrétní kroky ke zvýšení jeho úrovně. Jedním z návrhů je i využití detailního podružného měření, které je pro efektivní energetický management nezbytný za pomoci systému Enectiva.

Data o spotřebách energií byla spolu s daty o produkčních výkonech společnosti podrobena důkladným analýzám, jejichž výsledky ukázaly abnormality a potvrdily tak význam energetického managementu a potenciál dalších úspor při jeho zavedení a důkladném dodržování.

Reference ZLKL

Náš výstup dále obsahoval sadu návrhů úsporných opatření napříč všemi spotřebovávanými energiemi, včetně doporučení na provedení tenderu elektřiny z důvodu příznivého vývoje cen na burze v porovnání s relativně vysokou současnou cenou. Majitelé ZLKL se rozhodli naše návrhy postupně realizovat, a první z nich bylo vypsání nového tendru na nákup jednotlivých energií.

Jelikož největší podíl na potřebě energie v řešených areálech měla elektřina, byla její dodávce a kvalitě věnována zvýšená pozornost.  Dalším opatřením vhodným ke zmínění proto je návrh instalace regulátorů čtvrthodinového maxima, reduktorů a aktivních filtrů elektrické energie. Instalací těchto zařízení lze snížit roční náklady na spotřebu elektrické energie o 400 000 Kč.

 

Souhrn navrhovaných opatření a úspor

 

Kategorie opatření Počet opatření Suma ročních úspor
Nízkonákladová (0 - 100 000 Kč) 3 500 115 Kč
Středněnákladová (100 000 - 1 000 000 Kč) 4 135 805 Kč
 Vysokonákladová (1 000 000 - 10 000 000 Kč) 1 308 000 Kč