O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Jak na odvlhčení zdiva

p>Trpí Vaše stavba vlhkostí a vy nevíte, jak se jí zbavit? Představujeme Vám tři nejběžnější metody v boji proti vlhkosti, příklady jejich implementace na modelové stavbě trpící vlhkostí a přibližnou cenu různých variant.

 

Stručná charakteristika nejpoužívanějších přímých metod

1) Vkládání dodatečné hydroizolace do strojně nebo ručně vytvořené spáry - tzv. “podřezání” zdiva

Tento způsob sanace spočívá ve vodorovném přerušení zdiva a vložením dodatečné hydroizolace, která zabrání pohybu vlhkosti směrem vzhůru. Podřezání může být provedeno ručně, strojně, případně je v některých případech možné ručně vybourat zdivo nebo se provádí zarážení nerezových plechů.

Podřezání je účinnou, ale invazivní možností sanace vlhkosti. Možnost provádění tohoto opatření záleží na vlastnostech zdiva (např. typ zdících prvků a na základě toho výběr vhodného typu podřezání), prostorových možnostech (většinou je potřeba zajistit přístup z obou stran) a v každém případě je nutné konzultovat takový zásah se statikem. Tímto způsobem se řeší pouze vlhkost vzlínající odspodu.

2) Chemická injektáž zdiva

Injektáž zdiva spočívá ve vyvrtání otvorů do zdiva a jejich napuštění speciálními chemickými látkami, které zajistí vytvoření hydrofobní vrstvy ve zdivu. Injektáž může být prováděna infuzně nebo tlakově v závislosti na vlastnostech zdiva. Injektážní roztok se volí s ohledem na vlastnosti zdiva a na daný problém.

Oproti podřezání zdiva se jedná o méně invazivní metodu a je vhodné ji využít i tam, kde je přístup ke stěně pouze z jedné strany. Injektáží je navíc možné vytvořit i svislou izolaci - injektáž se provede po celé ploše stěny. Nevýhodou může být omezená trvanlivost (50 - 60 let). Opět je nutná konzultace se statikem, neboť navrtání otvorů může mít negativní vliv na statické vlastnosti konstrukce.

3) Aktivní elektroosmóza

Metoda aktivní elektroosmózy je založena na principu vytvoření potenciálu stejnosměrného elektrického proudu ve zdivu, usměrňuje pohyb vlhkosti a zabraňuje tak kapilární vzlínání. Systém se většinou skládá s řídící jednotky, kladných a záporných elektrod a vodičů. Správný návrh aktivní elektroosmózy vyžaduje provedení dodatečných průzkumů a zkoušek a především musí být její návrh a instalace provedena zkušeným odborníkem.

Její výhodou je oproti ostatním metodám šetrnost a potřeba minimálního stavebního zásahu (např. pouze otlučení omítek). Nemá negativní vliv na statické vlastnosti konstrukcí. Za nevýhodu může být považováno to, že zařízení musí být stále v provozu. Po jeho odstranění dojde po určité době k návratu do původního stavu.

Pozn.: Jiná než aktivní elektroosmóza není v ČSN P 73 0610 zakotvena. Tato metoda se označuje také jako mírná drátová elektroosmóza. Nejedná se o žádné bezdrátové varianty.

Navržená opatření pro různé druhy konstrukcí na základě modelové stavby

Navržená opatření vycházejí výhradně z normy ČSN P 73 0610.

Obvodové stěny

Obvodové stěny jsou částečně zapuštěny pod úroveň okolního terénu, podlaha suterénu je tedy níže než přilehlý terén. Obvodové stěny jsou zasaženy jak vzlínající vlhkostí, tak vlhkostí pronikající z přilehlého terénu (především na severní straně). Vlhkost konstrukcí je velmi vysoká nebo vysoká. Opatření pro obvodové stěny jsou navržena ve třech možných variantách, jejich výběr bude záviset na možnostech provádění prací a na statickém posouzení.

Varianta 1 - provedení vnější hydroizolace v kombinaci s vodorovnou izolací zdiva

V případě, že by bylo možné provést na severní straně stavební zásahy, je možné uvažovat o provedení výkopu podél obvodové stěny a na základě zjištěné situace provést opatření - např. dodatečnou hydroizolaci kombinovanou například s injektáží v patě domu a drenáž zajišťující odvod srážkových vod od domu, Volba vhodných metod a dalších postupů by závisela na zjištěném stavu, neboť přilehlá zemina byla pravděpodobně značně ovlivněna havárií vodovodu v roce 2012.

Provedení této varianty na severní straně domu by bylo pravděpodobně složité především z důvodu administrativní náročnosti, sousední pozemek slouží jako chodník a komunikace a je ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Varianta 2 - svislá injektáž

Je možné provést svislou (plošnou) injektáž v celé ploše stěn nepřístupných z druhé strany

Princip svislé injektáže pro stěny ve styku s terénem (zdroj: tzb-info.cz)

Varianta 3 - aktivní elektroosmóza

Nebude-li možné provést žádnou z výše uvedených variant, je možné odvlhčení provést také pomocí aktivní elektroosmózy (mírná drátová elektroosmóza), která vyžaduje naprosto minimální stavební zásahy.

Sanované stěny musí být v případě omítání omítnuty výhradně sanačními omítkami. Sanační omítka je pouze doplňkové nepřímé opatření a samo o sobě nezabrání šíření vlhkosti.

Nebytový prostor - ubytovna

Zvýšená vlhkost v těchto prostorách je s největší pravděpodobností způsobena kombinací několika faktorů - vzlínání vody z podzákladí, pronikání vody do zdiva z ulice a povrchová kondenzace z důvodu vyšší vlhkosti vzduchu související s přítomností většího množství osob a malým tepelným odporem stěny. Během prohlídky byla trvale otevřená okna zajišťující stálé větrání.

Na zasažené stěny platí stejná opatření jako výše zmíněná pro obvodové stěny, navíc je doporučeno následující opatření:

Instalace systému nuceného větrání
Pro zajištění hygienické výměny vzduchu a udržování relativní vlhkosti vzduchu v přijatelných mezích při pobytu většího množství lidí je doporučeno zvážit instalaci systému nuceného větrání.
Systém nuceného větrání zajišťuje výměnu vzduchu bez nutnosti otevírání oken a reguluje tak vzdušnou vlhkost, jejíž zvýšené hodnoty přímo souvisí s rosením oken, povrchovou kondenzací na zdech (včetně prostoru přímo kolem oken) a s následným výskytem plísní. Díky zpětnému získávání tepla (rekuperaci) také snižuje náklady na vytápění v porovnání s větráním přirozeným o stejných požadovaných objemech vzduchu. Nucené větrání nevyžaduje otevírání oken (ale umožňuje).

Vnitřní stěny

Vnitřní stěny suterénu jsou zasaženy vlhkostí z důvodu vzlínající vody z podzákladí a pravděpodobně chybějící či již nefunkční hydroizolaci.

Provedení vodorovné hydroizolace
Vhodným opatřením je zde provedení vodorovné hydroizolace v podobě chemické injektáže, případně podřezání zdiva a následně vkládání nové hydroizolace. V každém případě je nutné, aby vhodnost jakéhokoliv stavebního zásahu posoudil nejprve statik, neuvážená aplikace jakýchkoliv opatření zasahujících stavební konstrukce může způsobit jejich závažné poškození. V případě omítání stěn se provedou sanační omítkové systémy.

Rohový sklep

Zde dochází k přenosu vlhkosti z podzákladí, ale také ze stěny z venkovní strany navazující na obvodovou stěnu tohoto sklepa. Je doporučeno zvážit odizolování této stěny od stěny řešeného domu např. injektáží.

Shrnutí

  • Je doporučeno provést vodorovnou hydroizolaci suterénního zdiva zasaženého vlhkostí. Vnitřní stěny je možné izolovat pomocí podřezání a vložení izolace (levnější varianta), případně chemickou injektáží (obojí vyžaduje nejprve zhodnocení statika!).
  • Obvodové konstrukce je možné ošetřit pomocí chemické injektáže. V případě možnosti stavebních zásahů z vnější strany je možné provést vnější hydroizolaci v kombinaci s vodorovnou izolací v patě stěny (podřezání nebo injektáž). Alternativně je možné zvážit bezzásahovou variantu aktivní drátové elektroosmózy, před tímto rozhodnutím je ale nutné v každém případě provést potřebné doplňující průzkumy.

Orientační náklady na sanační práce

Uvedené náklady zahrnují materiál i provedenou práci, jsou ale pouze orientační. Přesné stanovení nákladů je možné provést až po vypracování dokumentace, na základě které bude možné určit přesné výměry sanovaných ploch a celkový rozsah prací. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aktivní elektroosmóza
Materiál + instalace systému 2000 - 4500 Kč/ bm
Náklady zhruba v řádu desítek Kč měsíčně na provoz zařízení

 

Chemická injektáž
Cena se odvíjí od tloušťky zdiva, která ovlivní hloubku vrtů a spotřebu injektážního prostředku. Materiál + práce 3000 - 4000 Kč/ m2 zdiva
Příklad - pro zdivo tl. 500 mm - 2000 Kč/bm
Případné provedené plošné injektáže bude nákladnější s ohledem na počet provedených řad vrtů.

Strojní podřezání zdiva a vkládání hydroizolace
Materiál + práce 2000 - 3000 Kč/m2 zdiva
Výpočet ceny za bm závisí na tloušťce zdiva (obdobně jako u chemické injektáže)

Sanační omítky
Materiál + práce 900 - 1500 Kč/m2 plochy zdiva

Zařízení nuceného větrání
Zařízení nuceného větrání pro prostor ubytovny - 3 pokoje (jednotka cca 300 m3 /hod, zpětný zisk tepla, vzduchové rozvody a příslušenství, montáž) cca 300 000 Kč

Následné náklady na odvlhčení budovy bývají v mnoha případech vysoké, nicméně je to investice, která se Vám vrátí – vlhkost má totiž neblahé účinky na životnost konstrukčních materiálů, nemluvě o vyšším výskytu plísní a zdraví uživatelů/obyvatelů budovy.