O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Články z kategorie: Energetický management

Stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu v ČR

V rámci evropského přechodu k bezemisní energetice získávají fotovoltaické elektrárny na významu. Ačkoliv se mnoho článků věnuje aktuální situaci na trhu s FVE, málokterý se zaměřuje na komplexní proces povolování těchto elektráren v České republice. V tomto článku vás provedeme krok za krokem procesem získání stavebního povolení pro fotovoltaické elektrárny, od žádosti až po kolaudaci, a upozorníme na potenciální překážky, s nimiž se můžete setkat na stavebním úřadě.

Vliv slunečního svitu na teplotu v budově

Víme ze zkušenosti, že pokud na budovu svítí slunce, může jí znatelně ohřát. To může být výhodné v zimě, ale problematické v létě. Sluneční svit je třeba zvážit při výpočtu tepelné stability budovy. V následujícím článku se dozvíte více o vlivu slunečního svitu na teplotu v budově a představíme i konkrétní příklad.

Co jsou to emisní faktory a jaká je jejich role při výpočtu uhlíkové stopy?

Emisní faktory - při výpočtech uhlíkové stopy je třeba znát příslušné emisní faktory. Emisní faktor (EF) udává míru uvolnění emisí skleníkových plynů do ovzduší při aktivitě či procesu toto uvolnění způsobující, např. spalování paliva za účelem získání energie. Emisní faktory umožňují odhadnout množství emisí z různých zdrojů podobného charakteru. Více se dozvíte v článku.

Návrh nové úpravy vyhlášky o energetickém auditu

Energetický audit a posudek jsou součástí jedné vyhlášky, ale podle nového návrhu budou rozděleny na dvě samostatné vyhlášky. V tomto článku se budeme zabývat navrhovanými změnami ve vyhlášce o energetickém auditu.

Slovníček energetické efektivity

Připravili jsme pro vás slovníček nejčastějších pojmů, se kterými se nejen na našem blogu můžete setkat.

Certifikace uhlíkové stopy pro firmy

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Obdobně jako ekologická stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální, nebo na úrovni firmy a výrobku. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě a je vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e).

Doplňkové dokumenty k normě ISO 50001

V předchozích dílech naší minisérie jsme se věnovali normě ISO 50001 jako takové. Nyní je na čase představit také doplňkové dokumenty k této normě, které vydala Technická komise ISO za účelem ujasnit interpretaci některých podmínek certifikace a poskytnout technické a prováděcí detaily k normě ISO 50001. Tyto doplňkové normy ale poslouží jako podpora a inspirace i těm společnostem, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, aniž by implementovaly normu ISO 50001. 

Zavedení ISO 50001 krok za krokem III

V minulých dílech této minisérie jsme vám představili přípravnou fázi a průběh implementace normy ISO 50001. Nyní přichází na řadu díl, kde se dozvíte, jak probíhá certifikace samotná a taktéž co se děje poté, co firma projde prvotním certifikačním auditem.

Zavedení ISO 50001 krok za krokem II

V minulém článku jsme se věnovali krokům, které je potřeba podniknout před zahájením samotné implementace normy ISO 50001. Tentokrát se zaměříme na nejdůležitější body aktivní části provádění normy.

Implementace ISO 50001 krok za krokem I

V našem posledním článku jsme ve stručnosti představili implementaci normy ISO 50001 a poskytli rychlý přehled jednotlivých kroků. Tentokrát se zaměříme na období před začátkem implementace a plánovací fázi celého procesu. V příštích dílech této minisérie vám představíme navazující kroky při implementaci normy.

Implementace ISO 50001 krok za krokem I