O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

CRREM Analýza: Dekarbonizace v realitním sektoru

Carbon Risk Real Estate Monitor (zkr. CRREM) je nástroj na výpočet uhlíkové stopy budovy, poskytující analýzu a předpověď vlivu investic do dekarbonizace na ekologickou zátěž budovy. 

 

Tento nástroj vzniknul, jelikož dle Pařížské Dohody má Evropská Unie v úmyslu dekarbonizovat stavebnictví do roku 2050. Jedna z největších výzev pro snižování emisí skleníkových plynů vyplývá ze špatné energetické účinnosti stávajících budov a stále příliš nízké míry rekonstrukcí. Snížení uhlíkové stopy EU vyžaduje výrazné zvýšení energetických modernizací stávajících nemovitostí. CRREM má za cíl snížení rizikových faktorů spojených s předčasným zastaráváním a potenciálním znehodnocením budov v důsledku energetické náročnosti a produkci emisí. Také se snaží podporovat investice do dekarbonizace, protože mnoho budov se stane zastaralými, pokud nebudou splňovat budoucí standardy a jejich modernizace nebude finančně životaschopná.

CRREM analýza obvykle zahrnuje:

 • Výpočet Scope 2 Emisí budovy z nakupované energie.
 • Aktuální hospodaření budovy a předpokládaný vývoj bez investic do dekarbonizace.
 • Porovnání vývoje před a po zavedení dekarbonizačních opatření.
 • Investice potřebné na dosažení uhlíkově neutrálního provozu budovy.
 • Návrh opatření na snížení uhlíkové stopy a spotřeby energií.

 

Pro koho je určena CRREM analýza?

Prioritně by se měli analýze podrobit starší budovy nebo budovy s neefektivními energetickými systémy jež mohou mít vyšší emise CO2. Dále budovy umístěné v oblastech, které jsou potenciálně ohrožené klimatickými jevy, jako jsou záplavy, hurikány nebo lesní požáry. Budovy v regionech s přísnými ekologickými předpisy nebo jednosuše budovy s nájemníky, kteří se zajímají o udržitelnost a provoz nemovitosti by měl být v souladu s jejich environmentálními cíly.

CRREM je také v odvětví realit často součástí podrobnějšího vykazování jako je ESG reporting. Realitní společnosti mohou zahrnout výsledky analýzy jako součást svých reportů, aby poskytly komplexnější pohled na jejich snahy a výzvy v oblasti udržitelnosti.

Výstup z CRREM analýzy:

Na ukázkovém grafu č. 1 je zelenou znázorněn plánovaný vývoj dekarbonizace podle scénáře Pařížské Dohody +1,5°C. Černá čára ukazuje aktuální celkové roční vyprodukované kg CO2 na m2 budovy a vývoj při nulové investici do dekarbonizace. V místě, kde se čáry protnou, budova naplní plán EU a stává „zastaralou“. Emise nad rámec Evropského plánu, vyprodukované po tomto bodě jsou zobrazeny modrou výplní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato analýza ukazuje, že modelová budova se při současném hospodaření odkloní od plánu EU v roce 2031. V případě, že budou provedena některá opatření a plánované investice do dekarbonizace, vyprodukované emise se sníží a budova naplní Evropské plány v roce 2037. Toto porovnání lze vidět níže na grafu č. 2.

Součástí analýzy je také odhad výše potřebných investic na dosažení úplné uhlíkové neutrality do roku 2050.

 

Výhody CRREM analýzy:

 • Identifikace rizik: CRREM analýza napomáhá identifikovat a posoudit rizika související s uhlíkovou stopu nemovitosti.
 • Finanční plánování: Umožňuje vyhodnotit, jak daná rizika mohou v budoucnu ovlivnt hodnotu a výkonnost nemovitosti, díky čemuž mohou majitelé lépe plánovat své investice.
 • Soulad s předpisy: Pomáhá vlastníkům sledovat normy související s emisemi uhlíku a být o krok napřed díky navrhovaným opatřením.
 • Transparentnost: Řízení dle uhlíkové analýzy prokazuje závazek k transparentnosti a udržitelnosti také pro investory a potenciální nájemce.
 • Integrace ESG: CRREM analýza je v souladu s širšími aspekty ESG reportingu. Integrace uhlíkové analýzy do investičních strategií pomáhá vlastníkům zvýšit míru udržitelnosti.
 • Konkurence schopnost: S rostoucím povědomím o udržitelnosti mohou být budovy, jež jsou řízené s ohledem na dekarbonizaci atraktivnější pro nájemníky, partnery a investory.
 • Snížení provozních nákladů: Implementace opatření na zvýšení energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie může v průběhu času vést k výraznému snížení nákladů na energii.

 

CRREM analýza sice není povinná, nicméně majitelé budov, kteří se nebudou v blízské budoucnosti věnovat dekarbonizaci, nejenže čelí vyšším finančním rizikům a provozním nákladům, ale také riskují, že zůstanou pozadu na trhu, který se stále více zaměřuje na udržitelnost v dlouhodobém horizontu. CRREM analýza je jako nástroj považován za “best practice” pro odpovědnou správu budov, zejména v kontextu rostoucího povědomí o klimatických změnách a udržitelnosti.

 

Podklady potřebné pro vypracování CRREM analýzy

 • Základní informace o nemovitosti:
 Lokalita, rok výstavby, rozloha a typ budovy (jestli se jedná kanceláře, maloobchod a pod.)
 • Údaje o spotřebě energie: Spotřeby elektřiny a plynu (v KWh) alespoň za poslední 1-2 roky.
 • Technologické vybavení budovy: Informace o systémech a vybavení budovy (vytápění, chlazení, ventilace, typy osvětlení atd.)
 • Finanční data a ukazatele: Provozní náklady související se spotřebou energií. Realizované investice do modernizace a zlepšení energetické účinnosti, a také plánované investice.
 • Předchozí hodnocení budovy: Předchozí zprávy, certifikace nebo hodnocení udržitelnosti. (PENB, Energetický Audit, Certifikace zelených budov BREEAM, LEED..)
 • Strategie a cíle managementu: Informace o cílech v oblasti udržitelnosti. Strategie související s energetickou účinností a snižováním uhlíkové stopy.