O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Holistický přístup k řešení uhlíkové stopy společnosti

Management uhlíkové stopy je multidisciplinární obor a žádá si tudíž komplexní přístup. Tím, že uhlíková stopa, kterou společnost generuje, je současně i ukazatelem ekonomické aktivity, prolíná se její optimalizace fungováním a strukturou celé firmy. Od energetiky, provozu technologií a budov, odpadového hospodářství, nákupu materiálu, investic, logistiky až po lidské zdroje. Holistický přístup k systému řízení uhlíkové stopy zahrnuje tedy všechny oblasti společnosti, neboť se detailně věnuje každé z nich ve vazbě na celkovou produkovanou uhlíkovou stopu.

Rozvaha uhlíkové stopy

V případě, že se hodláte vrhnout na optimalizaci uhlíkové stopy, což by vždy mělo předcházet před kompenzací, je potřeba si udělat základní rozvahu. V této rozvaze identifikujete, ve které oblasti máte největší potenciál pro její snížení. Každá společnost bude mít tuto rozvahu uhlíkové stopy unikátní a to i v rámci jednoho odvětví. Není proto možné rozvahu paušalizovat a přenášet napříč různými obory.

Určitou pomůckou je GHG protokol, dnes asi nejrozšířenější  základní manuál pro vyčíslení uhlíkové stopy. Zatímco finanční rozvaha rozlišuje aktiva a pasiva, rozvaha uhlíkové stopy se dělí na takzvané scopes a to hned do tří oblastí:
Scope 1 – přímé emise,
Scope 2 – nepřímé emise,
Scope 3 – nepřímé emise z mimo vlastní aktivity společnosti. Scope 3 je pak diferencován na dalších 15 podoblastí.

Z takto koncipované základní rozvahy vzejde i plán následné optimalizace. Paretovo pravidlo platí i v případě uhlíkové stopy, kdy 80 % její produkce je obvykle způsobeno 20 % činnostmi firmy. A na těchto 20 % je nutné soustředit nejvíce energie.

Vyčíslení a management uhlíkové stopy

Je dobré si jednotlivá opatření seřadit dle nákladů na optimalizaci jedné tuny ekvivalentu CO2. Přece jen bude rozdíl mezi obměnou vozového parku, nákupem energie z obnovitelných zdrojů a optimalizací chodu vzduchotechniky či centrálního chlazení. Zde se projeví nejvíce ona zmíněná multidisciplinarita a holistický přístup. Vyčíslit uhlíkovou stopu, lze na základě znalosti koeficientů a postupů dle ISO norem potažmo GHG protokolu.

Pokud však chcete kvalifikovaně navrhnout management uhlíkové stopy s cílem ji postupně minimalizovat, vyžaduje to hlubší znalost jednotlivých procesů. Z těchto důvodů doporučujeme v rámci našich projektů zapojit širší okruh zodpovědností na straně klienta a nikoli jen podnikového energetika či ekologa.

Regulace a výkaznictví

V neposlední řadě je součástí projektů uhlíkové stopy i energo-klimatická re gulativa. Výstupy je nutné připravit tak, aby společnost mohla data o uhlíkové stopě následně používat dle sektorově specifických požadavků reportingu GHG, ať již přímého či sekundárního. Posledně jmenovaný může být typicky například směrem k finančním a bankovním subjektům, pro něž povinnosti dle Směrnice 2019/2088/EU (SFDR) budou nové a tuto zátěž výkaznictví GHG z financovaných projektů budou převádět i na své klienty (product level ESG či principle adverse impacts)

Stanovení uhlíkové stopy a její optimalizace je multidisciplinární obor. Jakožto technologická firma přinášíme do původně přírodovědeckého oboru technologický aspekt v oblastech jejího vyčíslení, reportingu, optimalizace, kompenzace či poskytujeme on-line monitoring uhlíkové stopy.