O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

ESG v roce 2024

Jaké povinnosti a novinky ze světa ESG čekají firmy v roce 2024, koho se budou týkat a jak se na ně připravit? 

Povinný reporting

Nová směrnice CSRD, kterou Evropská Unie schválila ještě koncem roku 2022 má za cíl zvýšit transparentnost podníků a už od 1.1.2024 se dotkne desítek firem i v České Republice. Nefinanční reporting je už letos povinný pro všechny společnosti s v íce než 500 zaměstnanci a s obratem vyšším než 50 milionů eur. Povinný je také pro kótované společnosti. Report za finanční rok 2024 stačí podat v roce 2025 a o rok později, v roce 2026 (report za finanční rok 2025) se směrnice bude vztahovat také na všechny velké společnosti, které splní alespoň dvě z následujících podmínek:

 • Nad 250 zaměstnanců
 • Obrat nad 40 milionů eur
 • Celková aktiva nad 20 milionů eur

V pozdějších vlnách (po roce 2027) se povinnost reportovat rozšíří i na malé a střední podniky kótované na burze a na firmy mimo EU.

Nepovinný reporting

Pro malé a střední podniky jež nejsou kótovné na burze bude nefinanční vykazování zatím dobrovolné. Motivací pro reportování jim však může být narůstající zájem ze strany investorů, dodavatelů, klientů a také stále častějsí požadvky na vykazování ze strany bank. S rostoucím povědomím o udržitelnosti a ESG závazcích se stávají firmy, ktoré reportují atraktivnější a více konkurence shopné.

Čeho se ESG týká

ESG je zkratka pro Environmental, Social, and Governance, což odkazuje na tři halvní kritéria, která investoři a firmy používají k hodnocení udržitelnosti podniků.

 • Environmentální (E): Tento aspekt se týká dopadu na životní prostředí. Mezi klíčové environmentální ukazovatele patří uhlíková stopa společnosti, energetická náročnost, nakládání s odpady, spotřeba vody, nebo využívání obnovitelné energie.
 • Sociální (S): Sociální složka ESG se zaměřuje na vztahy společnosti s jejími zaměstnanci, zákazníky a komunitami. Sociální ohledy zahrnují faktory, jako jsou pracovní podmínky, firemní vztahy, rozmanitost a zastoupení menšin, zapojení komunity, lidská práva a bezpečnost výrobků.
 • Řízení (G): Soustředí se na strukturu řízení spoelčnosti, diverzitu představenstva, odměňování vedoucích pracovníků a celkovou transparentnost managementu. Kvalitní postupy přispívají k odpovědnému a etickému řízení společnosti.

Výhody reportování

 • Lepší reputace společnosti
 • Vyšší atraktvita pro investory
 • Větší konkurence schopnost
 • Inovativnější a efektivitnější řízení společnosti v případě implementace návrhů
 • Včasné odhalení nedostatků
 • Větší důveryhodnost v očích klientů, zaměstnanců a investorů

 

Celková příprava ESG reportu může trvat 3-6 měsíců. Tato příprava zahrnuje sběr a získávání podkaldů, analýza materiality – nebo identifikování nejproblematičtějších oblastí, ve kterých se firma může zlepšovat, napsání reportu a případné ověření třetí nezávislou stranou (pro vyšší kredibilitu).

 

Podklady potřebné pro vypracování ESG reportu:

 • Finančné reporty - roční účetní závěrky, údaje o ziscích společnosti.
 • Spotřeby energií - (elektřina, plyn, voda) za uplynulé alespoň 2-3 roky kvůli porovnání.
 • Výpočet uhlíkové stopy společnosti. V případě nemovitostí nebo firem působících v oblasti realit může být součástí i CRREM analýza, jež zkoumá uhlíkovou stopu budovy a její předpokládaný vývoj a také vystavení rizikům spojených s klimatickými změnami.
 • Cíle a závazky společnosti v oblasti udržitelnosti.
 • Nadobudnuté certifikace nebo hodnocení v oblasti udržitelnosti (ISO 14001, Certifikace zelených budov BREEAM, LEED a pod.)
 • Informace o dodavatelském řetězci – etické kódexy dodavatelů a jejich snahy o udržitelnost.
 • Sociální dopad společnosti – dobrovnolnické programy, investice do lokální komunity a pod.
 • Informace o vedení společnosti – složení představenstva, etické zásady společnosti a protikorupční opatření.
 • Údaje o zaměstnancích – diverzita zaměstnanců, benefity a odměny, statistiky BOZP.

 

V případě, že společnost nepředloží povinný ESG report hrozí jí potenciální finanční postihy a v případě opakovaného nepředložení může čelit i žalobě ze strany regulačních orgánů. Kromě toho odmítnutí reportování může poškodit pověst společnosti mezi investory i zákazníky, jež oceňují transparentnost a udržitelnost. To může mít za následek nejen ztrátu důvěry, ale i negativní dopady na tržní hodnotu společnosti.