O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Implementace ISO 50001 ve firmě

V minuých článcích jsme vás informovali o nové legislativě, která ukládá velkým firmám povinnost implementovat ISO 50001 nebo provádět pravidelný energetický audit, a také o tom, že implementace ISO 50001 je podmínkou pro získání dotace na úsporu energie v rámci programu OPPIK. Tentokrát se budeme věnovat hlavním požadavkům normy a představíme proces její implementace ve firmě.


ISO 50001 VE ZKRATCE

ISO 50001 je celosvětově platná norma, která představuje komplexní a systematický nástroj pro zavedení energetického managementu v rámci společností. Je kompatibilní s jinými normami ISO, například kvality (ISO 9001) nebo životního prostředí (ISO 14001), a stejně jako ony je postavená na principu PDCA (Plan-Do-Check-Act neboli plánuj-vykonej-zkontroluj-reaguj). ISO 50001 tak nutí management společnosti k neustálému zdokonalování hospodaření s energiemi.


První fáze: plánování
 • Udělejte si jasno o rozsahu energetického managementu ve vaší společnosti. Promyslete si, kterých aktivit, rozhodnutí či zařízení se energetický management týká, a jestli se pohybujete v rámci jednotlivých výrobních procesů, budov, areálů, anebo sítě areálů jedné firmy.
 • Ujistěte se, že máte podporu nejvyššího vedení a že na implementaci normy bude dostatek času, personálu, financí i materiálu.
 • Vytvořte tým, který bude za energetický management a implementaci normy zodpovědný, a vyberte jeho vedoucího.
 • Sepište firemní energetickou politiku, kde se zavážete ke kontinuálnímu zlepšování energetické efektivity, k poskytnutí dostatečného množství prostředků a informací k dosahování stanovených cílů, a také k dodržování relevantní legislativy. (A ujistěte se, že ji opravdu dodržujete.)
 • Systematicky měřte, kolik energie spotřebováváte. Tím získáte přehled o tom, kde je největší prostor pro úspory. Zároveň budete znát svou výchozí pozici a budete schopní pozorovat, jak se zlepšujete.
 • Stanovte si cíle pro úspory ve vybraných oblastech. Pamatujte, že cíle by měly být měřitelné, co nejspecifičtější a vztažené k určitému termínu.
 • Připravte si podrobný plán. Stanovte, co, jak a kdy bude potřeba udělat, jaké jsou potřeba zdroje, kdo je za co odpovědný a jak se bude měřit úspěšnost.
Druhá fáze: akce
 • Dbejte na to, aby plány převáděli do praxe kompetentní lidé. Vhodné je například proškolit své zaměstnance - čím vyšší zodpovědnost, tím větší bude potřebná průprava.
 • Nezapomínejte na komunikaci uvnitř společnosti, ať máte jistotu, že pravá ruka ví, co dělá levá.
 • Všechna rozhodnutí a procesy dokumentujte a dokumentaci pravidelně kontrolujte a doplňujte. Budete to potřebovat při žádosti o certifikaci.
 • Pokud se chystáte modernizovat, renovovat nebo jinak upravovat svá zařízení, popřípadě pořizovat nová, zaměřujte se na jejich energetickou efektivitu.
 • Kupujte produkty s větší energetickou účinností a informujte svém postoji své dodavatele.
Třetí fáze: kontrola
 • Přeměřte svoji spotřebu ve všech vybraných oblastech. Monitorujte, měřte a analyzujte, jakých úspěchů jste dosáhli.
 • Ujistěte se, že jste postupovali v souladu s platnými zákony.
 • Proveďte interní audit a vyhodnoťte, jak jste si poradili s organizací, jak byla implementace efektivní a jakým způsobem jste zlepšili energetickou účinnost ve své společnosti.
 • Dejte do pořádku případné chyby a nesrovnalosti a zajistěte, aby se neopakovaly.
 • Zkompletujte dokumentaci celého procesu.
Čtvrtá fáze: reakce
 • Pravidelně revidujte a vyhodnocujte svůj energetický management a průběžně jej zdokonalujte.

Některé z výše uvedených činností jsou jednorázové jako např. vytvoření energetické politiky na příští období, ustanovení hranic energetického managementu, další však kontinuální a pravidelné jako plánování, měření a vyhodnocování energetických dat. Všechny tyto činnosti tvoří ucelený systém, který je zaštítěný normou ISO 50001. Jakmile jsou tyto činnosti v rámci společnosti implementovány, můžete požádat o certifikaci, kterou provede akreditovaný certifikační orgán. Ten poté přezkoumá Vaši dokumentaci a prověří skutečnost na místě. Následně, pokud uzná za vhodné, vydá certifikát s tříletou platností. Společnost následně prochází každý rok tzv. dozorovým auditem a třetí rok pak re-certifikačním auditem.