O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

PPA - přímý nákup elektrické energie od výrobce

PPA (Power purchase agreement), neboli Dohoda (smlouva) o dodávce elektřiny je v energetice poměrně novým nástrojem, který se rozvíjí v posledních letech zejména na trzích s výrazným podílem obnovitelných zdrojů energie (OZE), tedy v západní Evropě nebo USA. Jedná se o kontrakty, které se uzavírají většinou na dobu 10-15 let, a které zavazují jednu stranu (výrobce) dodávat předem dané množství elektřiny straně druhé (odběratel).

Proč se PPA uzavírají

Hlavní motivací pro uzavírání PPA je pro výrobce garance budoucích příjmů, kterou PPA přináší. Díky této garanci pak může investor do obnovitelných zdrojů získat od bankovních institucí financování za výhodnějších podmínek. PPA kontrakty tak často zasmluvňují dodávky elektřin ze zdrojů, které ještě nejsou realizovány.

Pro odběratele byla ještě donedávna hlavní motivací pro uzavírání těchto kontraktů snaha o dosažení ekologických cílů korporátních společností, zejména pak kompenzace uhlíkové stopy, kterou způsobuje odběr elektřiny z běžného energetického mixu dané země. V době energetické krize však může být pro odběratele ještě výraznějším spouštěčem snaha snižovat náklady na elektřinu a dosažení cenové stability dodávek elektřiny.

Typy PPA

Rozlišujeme dva hlavní typy PPA kontraktů. Prvním jsou tzv. fyzické PPA, kdy je předmětem kontraktu reálná dodávka elektřiny ve stanoveném objemu a profilu. Tato dodávka se musí evidovat u operátora trhu s energiemi (OTE a.s.) a vstupuje do spotřebního portfolia odběratele. Pro uzavření tohoto typu PPA je proto většinou nutná spolupráce s obchodníkem (dodavatelem), který dodává elektřinu odběrateli, neboť dodávku elektřiny z PPA musí obchodník zahrnout do svého portfolia, kterým pokrývá nákup elektřiny pro odběratele.

Druhým základním typem PPA jsou tzv. virtuální PPA. Někdy též zvané jako finanční PPA. Předmětem této smlouvy není skutečná dodávka elektřiny, ale rozdílová smlouva (Contract For Difference – CFD). Výrobce si touto smlouvou zajišťuje sjednanou cenu za svou prodanou elektřinu. V praxi systém funguje tak, že výrobce prodává svou elektřinu běžným způsobem na trhu s elektřinou. Pokud je cena, za kterou elektřinu prodá nižší než cena sjednaná s protistranou PPA (odběratel), uhradí jí tato protistrana rozdíl mezi cenami. Pokud je naopak cena na trhu vyšší než sena sjednaná kontraktem PPA, musí tento rozdíl uhradit výrobce dané protistraně PPA. Výrobce tak ve výsledku v obou případech utrží výnos ve výši odpovídající sjednané ceně. Cenové vypořádání je většinou prováděno srovnáním se spotovým trhem, a to pro každou obchodní hodinu zvlášť. Protistrana PPA v tomto schématu dosahuje cenové stability také, neboť při obecném nárůstu cen elektřiny snižují dopad vzrůstu nákladů na elektřinu výnosy vycházející z plateb, které je kvůli PPA povinen platit výrobce této protistraně.

Cena

Hlavním parametrem každého PPA je samozřejmě sjednaná cena elektřiny. Někdy se lze setkat rovněž s termínem realizační cena. Cena za jednotku elektřiny (většinou za MWh) může být fixní po celou dobu kontraktu, ale může být také eskalována předem daným procentním nárůstem. Další možností je také vztažení realizační ceny k aktuální tržní ceně. Zde se ovšem ztrácí aspekt cenové stability, který může být hlavním motivem pro uzavření PPA.

Schéma dodávek

Jednotlivé PPA smlouvy se můžou lišit také schématem dodávky, kde rozlišujeme dva základní mechanismy. Prvním je tzv. Pay as produced, při kterém dochází k dodávce (ať už fyzické či virtuální) v dané hodině jen v objemu, jaký daný zasmluvněný zdroj elektřiny vyrobí. V praxi si uveďme příklad, kdy má odběratel uzavřenou PPA s výrobcem elektřiny na 1 MW konkrétní elektrárny. Pokud elektrárna v dané obchodní hodině nic nevyrobí, nemá odběratel na dodávku jakékoliv právo a poptávanou elektřinu si musí obstarat jinak (respektive jeho obchodník). Pokud naopak v dané hodině elektrárna elektřinu vyrobí, pak odběratel musí toto množství odebrat za sjednanou cenu. Riziko, že se nebude časově shodovat spotřeba s výrobou z daného zdroje je tedy při tomto schématu na straně odběratele.

Alternativou k tomuto schématu je mechanismus Pay as contracted, někdy nazývaný Fixed volume. Při tomto schématu je výrobce povinen dodat sjednaný objem elektřiny v daném profilu. Například je dle PPA povinen dodat výkon 1 MW každou hodinu od 8 do 20 hodin každý den v roce. Objem a profil dodávky jsou opět, stejně jako ostatní parametry PPA, pouze na dohodě smluvních stran a nejsou nijak regulovány. Pokud daný zdroj v některé obchodní požadované množství elektřiny nevyrobí, je její provozovatel povinen zbývající objem zajistit jinak, typicky nákupem na spotovém trhu.

V případě, že chcete uzavřít PPA kontrakt a nevíte si rady, která varianta je pro vás nejlepší, napište nám na obchod@enerfis.cz, případně zavolejte na +420 222 766 950. Stejně tak vám můžeme vytvořit matematický model, který navrhne optimální variantu skladby PPA pro vaši konkrétní situaci a to hned pro několik variant předpokládaného vývoje ceny energie.