O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Články autora: Martin Tichý

Komunitní energetika

V poslední době hojně diskutované téma nabývá na významu i v České republice. Aktuálně projednávaný návrh novely energetického zákona, která by měla vejít v platnost začátkem roku 2024, zavádí do české legislativy principy komunitní energetiky. Co tento koncept přináší pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů? Jaké benefity může komunitní energetika přinést běžnému spotřebiteli? A co si přesně představit pod pojmem komunitní energetika?

Komunitní energetika

Výroba a využití solárních paliv

Jednou z cest dekarbonizace dopravy a dalších hospodářeských odvětví se můžou v blízké budoucnosti stát solární paliva. Zejména jsou tyto paliva perspektivní v obtížně elektrifikovatelných segmentech.

Výroba zeleného vodíku z přebytků FVE a jeho využití v dopravě

Zelený vodík se v současné době dostává na přední místa v oblasti tzv. zelených paliv (paliva, která nevytváří přírůstek skleníkových plynů v atmosféře). Z ekologického hlediska má vodík několik výhod. Při výrobě elektřiny z vodíku pomocí palivového článku nevznikají žádné emise, jelikož jediným jejím vedlejším produktem je voda. Zařízení pro výrobu vodíku (elektrolyzér) lze instalovat v místě spotřeby nebo v jeho blízkém okolí, odpadají tak náklady na přepravu a s tím spojené emise. Z energetického hlediska pak vodíkový pohon poskytuje trojnásobek energie na jednotku hmotnosti v porovnání se spalováním benzínu.

PPA - přímý nákup elektrické energie od výrobce

PPA (Power purchase agreement), neboli Dohoda (smlouva) o dodávce elektřiny je v energetice poměrně novým nástrojem, který se rozvíjí v posledních letech zejména na trzích s výrazným podílem obnovitelných zdrojů energie (OZE), tedy v západní Evropě nebo USA. Jedná se o kontrakty, které se uzavírají většinou na dobu 10-15 let, a které zavazují jednu stranu (výrobce) dodávat předem dané množství elektřiny straně druhé (odběratel).