O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Zavedení ISO 50001 krok za krokem III

V minulých dílech této minisérie jsme vám představili přípravnou fázi a průběh implementace normy ISO 50001. Nyní přichází na řadu díl, kde se dozvíte, jak probíhá certifikace samotná a taktéž co se děje poté, co firma projde prvotním certifikačním auditem.

Průběh certifikace

Nejprve je potřeba vybrat akreditovaný certifikační orgán, od kterého si chcete nechat certifikaci provést, a následně u něj podat žádost o certifikaci. (Častým dotazem našich klientů je, zda certifikaci může provádět přímo Enerfis. Odpověď bohužel zní ne, protože certifikaci může provádět pouze firma, která vlastní příslušné akreditační oprávnění. Enerfis takové oprávnění nemá, zabývá se totiž samotnou implementací ISO 50001. Informace o firmách s akreditačním oprávněním k certifikaci připravujeme.)  Certifikační orgán následně zaeviduje žádost a v případě kladného posouzení s vaší společností uzavře smlouvu o provedení certifikačního auditu. Některé společnosti vypracují plán auditu a sestaví tým auditorů, v jiných případech vám bude pouze oznámen termín, kdy daný auditor navštíví Vaši společnost. Poté přichází na řadu certifikační audit samotný, kdy se zkoumá dokumentace a ověřují skutečnosti na místě. Po jeho ukončení je vypracována zpráva o výsledku auditu. V případě jejího kladného posouzení certifikačním orgánem je vydán certifikát ISO s tříletou platností. Vždy po 12 měsících v následujících dvou letech se koná tzv. dozorový audit, třetí rok pak audit recertifikační. Standardem je, že cena dozorového auditu bývá nižší.

Certifikační audit ISO 50001

Certifikační audit má dva stupně, jeden obecnější a přípravný, druhý detailní. V obou případech je nutné vytvořit plán auditu, provést kontrolu na místě a zpracovat zprávu z auditu. Pokud certifikovaná společnost projde oběma stupni, je jí udělen certifikát ISO s tříletou platností.

V 1. stupni se zkoumá obecná připravenost podniku na certifikaci, tedy (mimo jiné) dokumentace systému managementu, základní pochopení požadavků normy, např. stanovení cílů a klíčových procesů, shoda s právními předpisy či provádění interních auditů. Zároveň jsou prováděny pohovory se zaměstnanci společnosti.

Ve 2. stupni se přezkoumává shoda se všemi požadavky normy, shoda s právními předpisy, provozní řízení procesů, interní audity, odpovědnost a odborná způsobilost pracovníků a v neposlední řadě i plnění cílů a úkolů, které jste si stanovili. 

V případě, že certifkovaná firma má více poboček, navštěvuje auditor i tyto pobočky. Obvykle se vybírá jejich odmocnina. V případě dvaceti pěti poboček se tedy bude jednat o pět poboček.

Dozorový audit

Dozorový audit se koná po prvním a druhém roce certifikačního procesu za předpokladu, že společnost úspěšně prošla certifikačním auditem. Dozorový audit zkoumá především udržování systému (interní audity, preventivní opatření, opatření k nápravě), nápravu neshod objevených při posledním auditu, dosahování cílů a činnosti vedoucí k trvale se zlepšujícímu fungování systému. 

Recertifikace

Po třech letech od získání certifikátu přichází na řadu recertifikace. Zde se ověřuje trvalé plnění všech požadavků normy a její dlouhodobá účinnost. Také se přezkoumává, jestli je rozsah certifikace pro danou společnost vhodný. Firma zároveň musí prokázat, že aktivně plní závazek neustálého zlepšování systému managementu. Pokud společnost recertifikačním auditem úspěšně projde, platnost certifikátu je jí prodloužena o další tři roky. V těchto tříletých cyklech může systém ISO 50001 běžet v podstatě neomezeně. 

Přístup jednotlivých certifikačních společností se může drobně lišit. Dále má na výslednou podobu průběhu certifikace vliv i situace v samotné auditované společnosti. Průběh certifikace se také odvíjí od toho, jestli společnost sídlí na jednom místě, anebo jestli má pobočky v různých regionech.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat tým Enerfis. Velmi rádi Vaše dotazy zodpovíme.